เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 25 ต.ค. 2561
KTB Investment Festival

ให้ทุกการลงทุนคุ้มค่า และได้มากกว่าลดหย่อนภาษี เลือกเทศกาลการลงทุน จากธนาคารกรุงไทย วันนี้ - 31 ธ.ค. 2561

 • รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 60,000 บาท เมื่อซื้อประกันชีวิต
 • รับเครดิตเงินคืนรวม สูงสุด 12.5% เมื่อซื้อประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต KTC
 • รับ โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อลงทุนใน LTF / RMF

KTB Investment Festival

ซื้อประกันชีวิต บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
เบี้ยประกันปีแรก (บาท) รับเครดิตเงินคืน*
กลุ่มที่ 1 General Products ได้แก่ iProtect85, 25PL, Protection life (Term product), iCare, iHealthy กลุ่มที่ 2 Special Products ได้แก่ iProtect10+rider, iShield, Life legacy, iRetire
50,000 - 149,999 บาท มูลค่า 500 บาท มูลค่า 1000 บาท
150,000 - 299,999 บาท มูลค่า 1,500 บาท มูลค่า 3000 บาท
300,000 - 999,999 บาท มูลค่า 3,000 บาท มูลค่า 6,000 บาท
1,000,000 - 2,999,999 บาท มูลค่า 10,000 บาท มูลค่า 20,000 บาท
3,000,000 บาท ขึ้นไป มูลค่า 30,000 บาท มูลค่า 60,000 บาท

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • Cash Back จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ดังนั้นลูกค้าต้องลงนามในหนังสือขอรับเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต iProtect10 ต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมแบบใดแบบหนึ่งอย่างน้อย 1 ตัวขึ้นไป ไม่รวม   WP,WPD01,WPDD01,WPC
 • ผลิตภัณฑ์ iRetire 1 นับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวรับจริง 10%
 • กรมธรรม์นำส่ง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 และอนุมัติภายในวันที่ 15 มกราคม 2562
 • กรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญ จะต้องผ่านระยะเวลา free look period
 • การอนุมัติกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ในกรณีที่ใบคำขอประกันชีวิตไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแคมเปญ
 • กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พิเศษ! สำหรับบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 12.5%

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ทั้งประกันชีวิตปีแรกและปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิต KTC ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 61
ต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืน 0.5% ของค่าเบี้ยประกันชีวิต ไม่จำกัดยอดเงินคืนสูงสุด เมื่อชำระค่าเบี้ยค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
ต่อที่ 2: แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% ของค่าเบี้ยประกันชีวิตเมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต/เซลล์สลิป

เงื่อนไขต่อที่ 1

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ที่มียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่านบัตรเครดิตเคทีซี (“บัตรฯ”) ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ภายในช่วง    ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2561 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ KAC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ภายในวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืน ลงทะเบียนครั้ง เดียวรับสิทธิตลอดรายการ และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแล้วจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 4. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกเป็นรายบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการมาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 5. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบชำระเต็มจำนวนเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI, Flexi by Phone , ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการRefund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 6. การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแต่ละเซลส์สลิป จากวันแรกที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จจนถึงวันสิ้นเดือนเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน และจะคำนวณรายการเครดิตเงินคืนเป็นรอบเดือน จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่กำหนด
 7. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต
 8. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืน 0.5% ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

เงื่อนไขต่อที่ 2

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต กับ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่านบัตรเครดิตเคทีซี (“บัตรฯ”) ภายในช่วงระหว่างวันที่  1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2561 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้ 
  *สมาชิกที่ประสงค์จะใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% ตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิรับ เครดิตเงินคืนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ KAR เว้นวรรคตาม ด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย “ # “ ตามด้วยยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่เบอร์ 061-384-5000 โดยสมาชิกต้องส่ง SMS ลงทะเบียนภายในวันเดียวกันกับที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่ สามารถ ลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ไม่ต้องใส่จุดทศนิยมในยอดใช้จ่าย เช่น 25000.50 ให้ลงทะเบียน 25000 เท่านั้น กรณีสมาชิกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพียงฉบับเดียว โดยมีการลงทะเบียนร่วมรายการทั้งรายการนี้ (ใช้รหัส KAR) และรายการสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกับ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่านบัตรเครดิตเคทีซี  ทุก 1,000 บาท ต่อเซลส์สลิป รับสิทธิใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท (ใช้รหัส AXA) เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์โดยจะถือตามการลงทะเบียนครั้งแรกเป็นสำคัญ
 3. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการชำระเบี้ยประกันชีวิตต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกใบเสร็จหรือเซลส์สลิปได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 5. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรฯที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกใช้เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 6. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น โดยจะจะคำนวณ เป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน และจะคำนวณรายการเครดิตเงินคืนเป็นรอบเดือน จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่กำหนด
 7. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ให้แก่สมาชิกภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต
 8. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบชำระเต็มจำนวนเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการแบ่งชำระ KTC FELXI, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน,ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

ลงทุนในกองทุน LTF/RMF กับ บลจ.กรุงไทย*

การจัดอันดับของ Morningstar Rating

ประเภทกองทุน ชื่อกองทุน Morningstar Rating**
สถาบันจัดอันดับกองทุนรวมระดับโลกในประเทศไทย
นโยบายการลงทุน โดยเน้นลงทุนใน ระดับความเสี่ยง 1 ต่ำ - 8 สูง
LTF
กองทุนรวม
KTLF ✩✩✩ หุ้นมีปัจจัยพื้นฐานดี ไม่น้อยกว่า 65% 6
KTLF70/30 ✩✩✩ หุ้นมีปัจจัยพื้นฐานดี 65%-75% 6
KTSET50LTF ✩✩✩ หุ้นตามดัชนี SET50 6
RMF
RMF1 ✩✩✩ หุ้นและตราสารหนี้ 5
KT25/75
RMF
✩✩✩✩✩ หุ้นในประเทศไม่เกิน 25% และตราสารหนี้ 5
KTHiDiv RMF ✩✩✩✩✩ หุ้นปันผลคุณภาพดี 6
RMF ที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนรวมหลัก
KT-BOND RMF ✩✩✩✩ ตราสารหนี้ทั่วโลกผ่านกองทุนหลัก PIMCO Global Bond Fund 4
KT-CHINA RMF ✩✩✩✩ หุ้นที่จดทะเบียนทั้งในและนอกประเทศจีนผ่านกองทุน BGF China Fund 6
KT-HEALTHC RMF ✩✩✩✩ หุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต(Life Sciences) การรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกองทุน Janus Global Life Sciences Fund 6
KT-PROPERTYRMF ✩✩✩✩ อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกผ่านกองทุน Henderson Global Property Equities Fund 7

ผลิตภัณฑ์ ยอดเงินลงทุนสุทธิ โปรโมชั่น
กองทุน LTF/RMF (ยกเว้น RMF2,RMF3 และ RMF4) ยอดลงทุนสุทธิ (ยกเว้น RMF2, RMF3 และ RMF4) ทุกๆ 50,000 บาท (สำหรับการชำระทุกช่องทาง)***
ตั้งแต่ 3 ม.ค. – 28 ธ.ค. 2561
รับเงินคืน 100 บาท*** เข้ากองทุน KTPLUS
 • ต้องคงยอดสุทธิ จนถึง 31 มี.ค. 2562
 • ได้รับหน่วยลงทุน KTPLUS ภายใน 15 พ.ค. 2562

*ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน ขอมูลเกี่ยวกับสิมธิประโยชน์ ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุน LTF/RMF และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุ
**ข้อมูล Morningstar ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
***เงื่อนไขการรับเงินคืนและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บลจ.กรุงไทย และบัตร KTC กำหนด

เงื่อนไข

 • กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) และกองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน RMF และ LTF ของ บลจ.กรุงไทย ทั้งปี 2561 ตั้งแต่ 3 ม.ค. - 28 ธ.ค. 2561 ทั้งนี้ยอดซื้อและสับเปลี่ยนสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการรวมกันสูงสุดประเภทกองทุนละ 500,000 บาทต่อปีภาษี โดยไม่จำกัดยอดสูงสุดสำหรับรายการโอนระหว่าง บลจ. ต่อประเภทกองทุน
 • ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า และโอนมาจาก บลจ.อื่น ที่ทำรายการ ตั้งแต่ 3 ม.ค. – 28 ธ.ค. 2561”  หักด้วย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออกและโอนไปยังบลจ.อื่น ตั้งแต่ 3 ม.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562” ของ RMF และ LTF ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้ ไม่นับยอดการสับปลี่ยนภายในกลุ่ม RMF และ LTF ของบลจ.กรุงไทย และการขายคืนกองทุน RMF และ LTF ที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ.กรุงไทย ณ ปี 2560 ที่ได้ถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร
 • ต้องคงยอดสุทธิไว้จนถึง 31 มี.ค. 2562 โดยจะได้รับหน่วยลงทุน KTPLUS ภายใน 15 พ.ค. 2562
 • คิดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตในอัตราร้อยละ 2 โดยคิดเฉพาะส่วนที่ลงทุนผ่านบัตรเครดิต กรณีถือครองไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า