ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 7 มิ.ย. 2561
ธนาคารกรุงไทยมอบอาคารอเนกประสงค์สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์
นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย พร้อมผู้บริหารธนาคาร มอบอาคารอเนกประสงค์ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ให้กับชุมชนบ้านจิกกะลา เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ของชุมชนและชุมชนข้างเคียง พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมโรงเรือนจิกกะลาโมเดล อันเป็นพื้นที่เกษตรปลอดสารเคมี และชนะเลิศการประกวดโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 10 โครงการที่ส่งเสริมเยาวชนดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดชุมชนซึ่งธนาคารได้ติดตั้งระบบชำระเงินด้วย QR Code ที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
7 มิถุนายน 2561

แกลเลอรี่