ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 3 พ.ค. 2561
ร่วมลงนามความร่วมมือข้อมูลด้านการเงิน-สาธารณูปการ

            ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการข้อมูลด้านการเงิน-สาธารณูปการ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็น Big Data ของรัฐวิสาหกิจ โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ผู้บริหารบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สถาบันการเงินของรัฐ และรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการ เข้าร่วมพิธี ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

            ดร.สมคิด กล่าวว่า ได้แนวความคิดเรื่อง Big Data เมื่อครั้งที่รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นเยือนประเทศไทย ซึ่งเขาให้ความสำคัญกับการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งถึงเวลาแล้วที่รัฐวิสาหกิจจะเป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอื่นๆ การลงนามในวันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มาก ข้อมูลทั้งหมดที่รัฐวิสาหกิจมี ทำให้รู้ถึงผลในเรื่องต่างๆ ที่ต้องการ ทำให้ติดตามและประเมินผลได้ การนำ AI มาช่วยวิเคราะห์ ทำให้เกิดการพัฒนามากขึ้น นอกจากนี้ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ออกแบบในเชิงนโยบายของทุกกระทรวง ทบวง กรม และนำมากำหนดนโยบายในอนาคต ทำงบประมาณทุกบาทให้เกิดประโยชน์ เพราะที่สุดแล้ว การที่มีข้อมูลจะส่งผลให้เกิด Knowledge Society และสุดท้ายประเทศชาติจะเกิดความเจริญอย่างแท้จริง

            การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการข้อมูลด้านการเงิน-สาธารณูปการ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็น Big Data ของรัฐวิสาหกิจ จะทำให้สถาบันการเงินของรัฐสามารถพิจารณาสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการ สามารถพัฒนาบริการประชาชนให้ดีขึ้นด้วยข้อมูลที่ได้จากสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ สคร. ยังได้ร่วมกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือ NCB ดำเนินโครงการ SME Financial Intelligence โดยนำข้อมูลมาทำ Data Analytics ซึ่งทำให้สามารถตอบคำถามได้ว่า SME อยู่ที่ไหนในแผนที่ประเทศไทย และอุตสาหกรรมใดเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด โดยรัฐบาลสามารถวางนโยบายให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างแท้จริง  


ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
3 พฤษภาคม 2561

แกลเลอรี่