ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 1 มิ.ย. 2562
กรมบังคับคดีจัดโครงการจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน

       การจัดโครงการ​ดังกล่าวฯ​ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผน​ฟื้นฟู​กิจการสำเร็จ​รูป​พร้อมใช้งาน​ รวมทั้งขั้นตอนในการดำเนินการ วางแผนทางการเงิน และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs​กำหนดการโครงการจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน  

รุ่นที่ 1 วันที่ 23 พ.ค. 62 ณ โรงแรมแก้วสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พ.ค. 62 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รุ่นที่ 3 วันที่ 6 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา
รุ่นที่ 4 วันที่ 13 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 5 วันที่ 20 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
รุ่นที่ 6 วันที่ 27 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา
รุ่นที่ 7 วันที่ 28 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมเอเซีย จังหวัดกรุงเทพมหานคร​


วัน/เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน สถาบันพัฒนาการบังคับคดี
08.30-09.00 น. พิธีเปิด "โครงการจัดทำแนวปฏิบัติละคู่มือของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน อธิบดีกรมบังคับคดี
09.00-10.30 น. ความสำคัญการจัดทำแผนฟื้นฟูสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งาน วิทยากรจากกรมบังคับคดี
10.30-12.00 น. แบ่งกลุ่มระดมความคิด (workshop) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00-15.00 น แบ่งกลุ่มระดมความคิด (workshop) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
15.00-16.00 น ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนฟื้นฟูสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งาน กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา 10.30-10.45 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.30-14.45 น.