ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 25 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับตั๋วเข้าชมฟุตบอล International Champions Cups

"คุณปฏิพนธ์ ต่างโอฐ"


รับฟรี! ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ - สิงคโปร์ พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)

พิเศษ รับตั๋วเข้าชมฟุตบอล International Champions Cups 2019 ที่สิงคโปร์ จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่ากว่า 1,500 SGD (34,800 บาท โดยประมาณ)


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • เฉพาะบัตร 1. Krungthai Travel UPI Debit Card 2. KTB UnionPay Debit Card 3. KTB UnionPay Debit Card Gold เท่านั้น โดยธนาคารฯ จะคำนวณยอดใช้จ่าย ภายใต้ชื่อและนามสกุลเดียวกัน
 • ธนาคารฯ จะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทั้ง 3 ประเภท ในทุกรายการทั้งในประเทศ, ต่างประเทศ และ E-Commerce ของรางวัลไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง และ ค่าเดินทางจากบ้าน ไป-กลับ สนามบิน
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถร่วมรายการนี้ เช่น ยอดฝาก-ถอนเงินสด การซื้อ/แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับต่างๆ เป็นต้น
 • เฉพาะยอดใช้จ่ายในประเทศจีนของบัตร Krungthai Travel UPI Debit Card ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่าย โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 หยวน = 4.80 บาท
 • ลงทะเบียนก่อนร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท UPI และ/หรือ ICC
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณตั้งแต่ 1 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2562
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • ออกเดินทางวันที่ 19-21 ก.ค. 62 ไม่สามารถเลื่อน/ปรับเปลี่ยนตารางการเดินทางได้
 • สามารถเลือกชมทีมที่ชื่นชอบ ตามวันเวลาที่กำหนดได้ (Match วันที่ 20 ก.ค. 62 Manchester United vs Inter Milan วันที่ 21 ก.ค. 62 Juventus vs Tottenham Hotspur)
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด, ไม่สามารถเปลี่ยน/โอนให้แก่ผู้อื่นได้ กรณีผู้ได้รางวัลสละสิทธิ์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ลำดับถัดไป
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับของรางวัล คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ระยะเวลากิจกรรม : 1 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2562 / ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 25 มิ.ย. 62 ทาง www.ktb.co.th