ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 31 พ.ค. 2559
รายชื่อบริษัทภายนอกที่ได้รับจ้างจากธนาคารเป็นผู้ดำเนินการติดตามทวงถามหนี้แทน
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท กรุงไทยธุรกิบริการ จำกัด เปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป)
***มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป***