ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 25 ม.ค. 2561
การสำรวจความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อธนาคาร (Customer Engagement) ปี 2561
ธนาคารมอบหมายให้บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนเพื่อทำการสำรวจความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในปี 2561 นั้น
“ในการสำรวจข้อมูลดังกล่าว บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการสุ่มตัวอย่างจากลูกค้าผู้มาใช้บริการที่สาขาของธนาคาร และทำการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากหมายเลข 02-660-4494 เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารจะทำการสำรวจระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม 2561 โดยมุ่งเน้นถึงประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน ณ สาขาที่ลูกค้าไปใช้บริการ การสำรวจครั้งนี้ ธนาคารจะจัดส่งข้อมูลให้ บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ สาขาที่ใช้บริการ วันที่ใช้บริการ ของลูกค้าเท่านั้น ธนาคารจะไม่ส่งข้อมูลทางการเงิน ของลูกค้าโดยเด็ดขาด ”
ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ จะนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของธนาคาร ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหมายเลข call center 02-111-1111 และขอขอบพระคุณเป้นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาสละเวลาอันมีค่า ในการให้สัมภาษณ์มา ณ โอกาสนี้