ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 28 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำสำหรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ
เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการ 

ผู้สั่งจ่ายเช็ค: โปรดสั่งจ่ายเช็คด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการแก้ไขข้อความ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปลอมแปลงเช็ค
ลูกค้าผู้ทรงเช็ค: ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป เช็คที่มีการแก้ไขข้อความ ให้นำฝากเช็คที่ธนาคารเจ้าของเช็คเท่านั้น หรือติดต่อผู้สั่งจ่ายเพื่อออกเช็คใหม่

ข้อแนะนำสำหรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เผยแพร่ 9 พฤศจิกายน 2561