ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 28 ก.ย. 2561
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562)

ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561