ข้อมูลทางการเงิน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 72,005,040,437.50 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท รวมจำนวน 13,981,561,250 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม
นิติบุคคล
จำนวนราย
821
254
1,075
จำนวนหุ้น
10,684,478,268
1,742,873,008
12,427,351,276
บุคคลธรรมดา
จำนวนราย
70,317
132
70,449
จำนวนหุ้น
1,541,968,214
12,241,760
1,554,209,974
รวม
จำนวนราย(ทั้งหมด)
71,138
386
71,524
จำนวนหุ้น(ทั้งหมด)
12,226,446,482
1,755,114,768
13,981,561,250
ร้อยละ
87.45
12.55
100.00
รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อ
จำนวนหุ้น
สามัญ
บุริมสิทธิ
รวม
ร้อยละ
1. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน
7,696,248,833
0
7,696,248,833
55.05
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
933,069,514
2,060
933,071,574
6.67
3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
451,932,383
0
451,932,383
3.23
4. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน)
303,392,108
2,726,095
306,118,203
2.19
5. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย
จำกัด (มหาชน)
303,392,107
2,726,095
306,118,202
2.19
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศ ไทย จำกัด
242,684,500
0
242,684,500
1.74
7. CHASE NOMINEES LIMITED
141,037,640
0
141,037,640
1.01
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON
111,097,786
0
111,097,786
0.80
9. ธนาคารออมสิน
110,182,322
0
110,182,322
0.79
10. BNY MELLON NOMINEES LIMITED
95,976,850
0
95,976,850
0.69
11. ผู้ถือหุ้นอื่น
3,587,047,207
45,750
3,587,092,957
25.64
รวม
13,976,061,250
5,500,000
13,981,561,250
100.00