ข้อมูลทางการเงิน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 72,005,040,437.50 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท รวมจำนวน 13,981,561,250 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม
นิติบุคคล
จำนวนราย
900
265
1,165
จำนวนหุ้น
10,493,588,896
1,802,811,816
12,296,400,712
บุคคลธรรมดา
จำนวนราย
74,064
146
74,210
จำนวนหุ้น
1,672,589,503
12,571,035
1,685,160,538
รวม
จำนวนราย(ทั้งหมด)
74,964
411
75,375
จำนวนหุ้น(ทั้งหมด)
12,166,178,399
1,815,382,851
13,981,561,250
ร้อยละ
87.02
12.98
100.00
รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อ
จำนวนหุ้น
สามัญ
บุริมสิทธิ
รวม
ร้อยละ
1. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน
7,696,248,833
-
7,696,248,833
55.05
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
1,002,385,968
-
1,002,385,968
7.17
3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
365,310,541
-
365,310,541
2.61
4. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด
(มหาชน)
259,644,408
2,726,095
262,370,503
1.88
5. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด
(มหาชน)
259,644,407
2,726,095
262,370,502
1.88
6. CHASE NOMINEES LIMITED
214,349,645
-
214,349,645
1.53
7. BNY MELLON NOMINEES LIMITED
103,473,650
-
103,473,650
0.74
8. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC
LENDING THAILAND CL AC
98,050,244
-
98,050,244
0.70
9. ธนาคารออมสิน
88,145,858
-
88,145,858
0.63
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
88,053,060
-
88,053,060
0.63
11. ผู้ถือหุ้นอื่น
3,788,767,407
47,810
3,788,813,157
27.18
รวม
13,976,061,250
5,500,000
13,981,561,250
100.00