ข้อมูลทางการเงิน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561  -15 พ.ค. 2561
(0.53 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)  -15 พ.ค. 2561
(0.04 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  -15 พ.ค. 2561
(1.96 MB) ZIP
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 บนเว็บไซต์ของธนาคาร  -14 พ.ค. 2561
(0.08 MB) PDF
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25  -30 เม.ย. 2561
(0.16 MB) PDF
การลาออกของกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การลาออกของกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  -3 พ.ค. 2561
(0.17 MB) PDF
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 (เพิ่มเติม)
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 (เพิ่มเติม)  -16 มี.ค. 2561
(0.19 MB) PDF