ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
การลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(0.11 MB) PDF
แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 บนเว็บไซต์ของธนาคาร  
(0.06 MB) PDF
การเผยแพร่ข้อมูล Investor Presentation บนเว็บไซต์ของธนาคาร
การเผยแพร่ข้อมูล Investor Presentation บนเว็บไซต์ของธนาคาร  
(0.61 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
(0.61 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)  
(0.04 MB) PDF
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฉบับหลังการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฉบับหลังการตรวจสอบ  
(0.12 MB) PDF
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
(2.45 MB) ZIP
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26  
(0.15 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/01/62
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/01/62  
(0.10 MB) PDF