ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ฉบับหลังการสอบทาน
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ฉบับหลังการสอบทาน  
(0.12 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  
(0.03 MB) ZIP
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/03/62
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/03/62  
(0.10 MB) PDF
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการสอบทาน
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการสอบทาน  
(0.12 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562  
(0.20 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)  
(0.04 MB) PDF
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(0.59 MB) PDF
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26  
(0.18 MB) PDF
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 (เพิ่มเติม)
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 (เพิ่มเติม)  
(0.14 MB) PDF