ข้อมูลทางการเงิน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)  -28 ก.พ. 2561
(0.04 MB) PDF
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  -28 ก.พ. 2561
(0.24 MB) PDF
การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  -29 มี.ค. 2561
(0.09 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  -20 เม.ย. 2561
(0.03 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการสอบทาน สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการสอบทาน สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  -20 เม.ย. 2561
(0.15 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)  -20 เม.ย. 2561
(0.04 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561  -20 เม.ย. 2561
(0.46 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/03/61
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/03/61  -20 เม.ย. 2561
(0.13 MB) PDF
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ฉบับหลังการสอบทาน
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ฉบับหลังการสอบทาน  -15 พ.ค. 2561
(0.15 MB) PDF