ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฉบับหลังการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฉบับหลังการตรวจสอบ  
(0.12 MB) PDF
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
(2.45 MB) ZIP
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26  
(0.15 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/01/62
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/01/62  
(0.10 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/12/61
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/12/61  
(0.10 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561  
(0.31 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงินรายปี 2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงินรายปี 2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  
(0.04 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการตรวจสอบ  
(0.13 MB) PDF