ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562  
(0.28 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)  
(0.04 MB) PDF
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการตรวจสอบ  
(0.12 MB) PDF
การลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(0.14 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/05/62
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/05/62  
(0.10 MB) PDF
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี  
(0.06 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562  
(0.20 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
(2.01 MB) ZIP