ข้อมูลทางการเงิน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ฉบับก่อนการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ฉบับก่อนการตรวจสอบ  -20 ก.ค. 2561
(0.13 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (ก่อนตรวจสอบ)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (ก่อนตรวจสอบ)  -20 ก.ค. 2561
(0.56 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)  -20 ก.ค. 2561
(0.04 MB) PDF
การแต่งตั้งประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การแต่งตั้งประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  -28 มิ.ย. 2561
(0.09 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/05/61
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/05/61  -21 มิ.ย. 2561
(0.10 MB) PDF
การแต่งตั้งกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การแต่งตั้งกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  -13 มิ.ย. 2561
(0.10 MB) PDF
การเผยแพร่ข้อมูล Investor Presentation บนเว็บไซต์ของธนาคาร
การเผยแพร่ข้อมูล Investor Presentation บนเว็บไซต์ของธนาคาร  -22 ม.ค. 2561
(0.14 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/01/61
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/01/61  -20 ก.พ. 2561
(0.15 MB) PDF
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  -28 ก.พ. 2561
(2.60 MB) ZIP