ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/12/61
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/12/61  -21 ม.ค. 2562
(0.10 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561  -21 ม.ค. 2562
(0.31 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)  -21 ม.ค. 2562
(0.04 MB) PDF
งบการเงินรายปี 2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงินรายปี 2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  -21 ม.ค. 2562
(0.04 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการตรวจสอบ  -21 ม.ค. 2562
(0.13 MB) PDF