ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงินครึ่งปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินครึ่งปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
(2.40 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ฉบับหลังการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ฉบับหลังการตรวจสอบ  
(0.11 MB) PDF
แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งใหม่
แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งใหม่  
(0.12 MB) PDF
การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (บมจ.ธนาคารกรุงไทย)
การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (บมจ.ธนาคารกรุงไทย)  
(0.11 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/07/62
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/07/62  
(0.10 MB) PDF
การออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
การออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2  
(0.12 MB) PDF
งบการเงินครึ่งปี 2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงินครึ่งปี 2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  
(0.04 MB) ZIP
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/06/62
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/06/62  
(0.09 MB) PDF