ข้อมูลทางการเงิน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการสอบทาน
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการสอบทาน  -19 ต.ค. 2561
(0.13 MB) PDF
การลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
การลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  -10 ต.ค. 2561
(0.05 MB) PDF
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562)
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562)  -24 ก.ย. 2561
(0.09 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/08/61
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/08/61  -21 ก.ย. 2561
(0.10 MB) PDF
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท บมจ.ธนาคารกรุงไทย  -14 ก.ย. 2561
(0.06 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561  -30 ส.ค. 2561
(0.66 MB) PDF
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย  -31 ก.ค. 2561
(0.20 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/06/61
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/06/61  -20 ก.ค. 2561
(0.10 MB) PDF
งบการเงินครึ่งปี 2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงินครึ่งปี 2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  -20 ก.ค. 2561
(0.04 MB) ZIP