ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)  
(0.04 MB) PDF
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(0.59 MB) PDF
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26  
(0.18 MB) PDF
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 (เพิ่มเติม)
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 (เพิ่มเติม)  
(0.14 MB) PDF
การลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(0.11 MB) PDF
แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 บนเว็บไซต์ของธนาคาร  
(0.06 MB) PDF
การเผยแพร่ข้อมูล Investor Presentation บนเว็บไซต์ของธนาคาร
การเผยแพร่ข้อมูล Investor Presentation บนเว็บไซต์ของธนาคาร  
(0.61 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
(0.61 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)  
(0.04 MB) PDF