ข้อมูลทางการเงิน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
การแต่งตั้งกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การแต่งตั้งกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
(0.00 MB) PDF
การเผยแพร่ข้อมูล Investor Presentation บนเว็บไซต์ของธนาคาร
การเผยแพร่ข้อมูล Investor Presentation บนเว็บไซต์ของธนาคาร
(0.00 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/01/61
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/01/61
(0.00 MB) PDF
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
(0.00 MB) ZIP
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
(0.00 MB) PDF
การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
(0.00 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
(0.00 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการสอบทาน สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการสอบทาน สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(0.00 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
(0.00 MB) PDF