ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  -12 เม.ย. 2562
(0.59 MB) PDF
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26  -12 เม.ย. 2562
(0.18 MB) PDF
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 (เพิ่มเติม)
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 (เพิ่มเติม)  -26 มี.ค. 2562
(0.14 MB) PDF
การลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  -22 มี.ค. 2562
(0.11 MB) PDF
แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 บนเว็บไซต์ของธนาคาร  -20 มี.ค. 2562
(0.06 MB) PDF
การเผยแพร่ข้อมูล Investor Presentation บนเว็บไซต์ของธนาคาร
การเผยแพร่ข้อมูล Investor Presentation บนเว็บไซต์ของธนาคาร  -28 ก.พ. 2562
(0.61 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  -28 ก.พ. 2562
(0.61 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)  -28 ก.พ. 2562
(0.04 MB) PDF
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฉบับหลังการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฉบับหลังการตรวจสอบ  -28 ก.พ. 2562
(0.12 MB) PDF