ข้อมูลทางการเงิน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/10/61
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/10/61  -19 พ.ย. 2561
(0.10 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (สอบทานแล้ว)  -14 พ.ย. 2561
(0.51 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)  -14 พ.ย. 2561
(0.04 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)  -14 พ.ย. 2561
(2.02 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ฉบับหลังการสอบทาน
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ฉบับหลังการสอบทาน  -14 พ.ย. 2561
(0.14 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/09/61
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/09/61  -19 ต.ค. 2561
(0.10 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (ก่อนสอบทาน)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (ก่อนสอบทาน)  -19 ต.ค. 2561
(0.21 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)  -19 ต.ค. 2561
(0.04 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  -19 ต.ค. 2561
(0.04 MB) ZIP