ข้อมูลทางการเงิน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
(0.20 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/06/61
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/06/61
(0.10 MB) PDF
งบการเงินครึ่งปี 2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงินครึ่งปี 2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
(0.04 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ฉบับก่อนการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ฉบับก่อนการตรวจสอบ
(0.13 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (ก่อนตรวจสอบ)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (ก่อนตรวจสอบ)
(0.56 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
(0.04 MB) PDF
การแต่งตั้งประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การแต่งตั้งประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
(0.09 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/05/61
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/05/61
(0.10 MB) PDF
การแต่งตั้งกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การแต่งตั้งกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
(0.10 MB) PDF