ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/09/62
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/09/62  
(0.10 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562  
(0.62 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  
(0.04 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการสอบทาน
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการสอบทาน  
(0.13 MB) PDF
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี  
(0.11 MB) PDF
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563)
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563)  
(0.10 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/08/62
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/08/62  
(0.10 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
(0.29 MB) PDF