ข้อมูลผู้ถือหุ้น
สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
แม้เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวได้ต่อเนื่องจากปีก่อน แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็ยังมีลักษณะกระจุกตัวอยู่ในบางภาคอุตสาหกรรม โดยยังไม่กระจายลงสู่ประชาชนระดับฐานรากมากนัก อีกทั้งกลุ่ม SME ต้องเผชิญกับการแข่งขันและการคุกคามของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลการดำเนินงานและความสามารถในการชำระหนี้ของ SME บางกลุ่มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กดดันคุณภาพหนี้ทั้งของธนาคารและระบบธนาคารพาณิชย์โดยรวม ขณะที่ทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่มีมาก


สร้างความท้าทายต่อการขยายสินเชื่อของธนาคาร อีกทั้งรายได้จากค่าธรรมเนียมของธนาคารก็ถูกจำกัดจากการแข่งขันที่เข้มข้น และ Disruption จากเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกดดันต่อผลประกอบการของธนาคาร อย่างไรก็ดี ธนาคารและบริษัทย่อยยังสามารถขยายยอดการปล่อยสินเชื่อได้ 4.4% จากสิ้นปีก่อน และยังคงมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงตามหลักความระมัดระวัง ทั้งจากนโยบายการจัดชั้นเชิงคุณภาพที่เข้มงวดขึ้น และนโยบายการตั้งสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 125.7% ขณะเดียวกันการบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมช่วยให้ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 28,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 27.0% จากปีก่อน

สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารและบริษัทย่อย
ขยายสินเชื่อได้ 4.4% จากสิ้นปีก่อน
สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
Coverage Ratio
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 125.7%
สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารและบริษัทย่อย
มีกำไรสุทธิจำนวน 28,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.0%

"สร้างนวัตกรรมปี 2561
Application Krungthai NEXT มุ่งสู่การเป็น Invisible Banking"

ความท้าทายที่มีมากขึ้นและพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ธนาคารต้องเร่งดำเนินการ 3 เป้าหมายยุทธศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน โดยเป้าหมายที่ 1 คือ การเสริมสร้างรากฐานที่จำเป็นเพื่อป้องกันรักษาฐานธุรกิจหลักของธนาคาร เป้าหมายที่ 2 คือ การต่อยอดเพิ่มความสามารถในการหารายได้และทำกำไร และ เป้าหมายที่ 3 คือ การรุกคืบเพื่อชิงพื้นที่ของธนาคารในกลุ่มลูกค้าและบริการที่เป็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์ Future Banking บนจุดแข็งและโอกาสที่ธนาคารได้รับ ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญ คือ การลงทุนในระบบ IT และการสร้างนวัตกรรม ด้วยงบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งรวมถึงการลงทุนยกระดับ Platform ของการให้บริการ ดังเห็นได้จากการเปิดตัว Application Krungthai NEXT ที่พลิกโฉม Mobile Banking ให้สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครบวงจรภายในแอปพลิเคชันเดียว ตลอดจนการใช้ Machine Learning และ Artificial Intelligence (AI) เพื่อพร้อมให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย และก้าวสู่การเป็น Invisible Banking หรือการให้บริการแบบ “ธุรกรรมในอากาศ” ที่ติดตัวและเคลื่อนที่ไปกับลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบ Personalized Banking สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive Technology ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมีส่วนช่วยสนับสนุนระบบ National e-Payment เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินโครงการสำคัญ เช่น โครงการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Payment ภาครัฐ) การติดตั้งเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และ QR Code โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรเดบิตแมงมุม เป็นต้น

สำหรับแผนการดำเนินงานสำคัญในปี 2562 ธนาคารจะยังคงมุ่งมั่นในการต่อยอดบริการและนำเสนอนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะใน 5 Ecosystems ที่เป็นเป้าหมายหลักของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) กลุ่มการชำระเงิน (Payment) กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ (Health and Wellness) กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน (Education) และกลุ่มระบบขนส่ง (Mass Transit) โดยจะนำเทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น Data Analytics, Biometrics Verification และ Cybersecurity เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถของ Krungthai NEXT พร้อมกับปรับปรุงรูปแบบของสาขาและช่องทางบริการอื่น ๆ ให้เป็น Omni-Channel กล่าวคือ สามารถให้บริการลูกค้าผ่านทุกช่องทางได้แบบไร้รอยต่อ (Seamless Experience) เพื่อนำไปสู่ประสบการณ์ที่ดีเท่าเทียมกันในทุกเวลาและทุกสถานที่ ซึ่งจะช่วยยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารจะขยายการเติบโตของสินเชื่อในทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งลูกค้ารายใหญ่ที่จะเติบโตตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ลูกค้า SME ที่ต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบบัญชีเดียวและต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารกิจการ และลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะผ่านช่องทาง Digital Lending ที่จะมีลักษณะเฉพาะตัว (Personalized) มากขึ้น ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมให้ NPL อยู่ในระดับที่เหมาะสม การเพิ่มความสามารถในการทำกำไร รวมถึงการบูรณาการระบบ IT และกระบวนการทำงานภายในของธนาคาร โดยมุ่งสู่ระบบอัตโนมัติให้มากขึ้นเป็นลำดับ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์และภารกิจข้างต้น สิ่งที่ธนาคารยึดถือและจะทำอย่างจริงจังต่อเนื่องในปี 2562 คือ โครงการกรุงไทยคุณธรรม โดยใช้แนวทาง 3 ป. ได้แก่ ปลูกจิต ป้องกัน และปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) โดยให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน กลั่นกรองความคิดเห็นเหล่านั้นออกมาเป็นกระบวนการหรือลักษณะการทำงานที่เป็นรูปธรรม ทั้งยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มความมุ่งมั่นของพนักงาน ในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ด้วยการปรับกระบวนการทำงานครั้งใหญ่ทั่วทั้งธนาคารและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง อาทิ โครงการ Train the Trainer เพื่อให้มีต้นแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถให้การฝึกฝนพนักงานทั่วประเทศในมาตรฐานเดียวกัน การทดสอบวิธีการเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของพนักงาน การรณรงค์โครงการ Quality Assurance Market Conduct และการยกระดับ Mystery Shopping ให้มีความถี่และเข้มข้นขึ้น ซึ่งธนาคารเชื่อว่าการมุ่งสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรมต้นแบบจะช่วยสร้างความไว้วางใจของสาธารณชน (Public Trust) อันจะนำพาธนาคารให้อยู่ในหัวใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง
ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนธนาคารอย่างดียิ่งเสมอมา พวกเราขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินงานอย่างมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงิน คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล และสนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนเติบโตก้าวไกลไปด้วยกัน
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการธนาคาร
นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่