ข้อมูลทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการและ กจญ.
สารจากประธานกรรมการและ กจญ.
สารจากประธานกรรมการและ กจญ.
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปีที่ผ่านมาถือเป็นอีกปีที่มีความท้าทายสำหรับสถาบันการเงินไทย สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่แน่นอนทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ส่งผลกระทบต่อความผันผวนในตลาดเงินเเละตลาดทุน สภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในอัตราที่ช้า ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับต่ำและภาวะหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ทั้งสองปัจจัยนี้ได้ส่งผลต่อรายได้ดอกเบี้ยและ คุณภาพสินทรัพย์ของสถาบันการเงินไทย นอกจากนี้ข้อกำหนด กฎระเบียบทางด้าน การควบคุมสถาบันการเงินไทยที่มีความเคร่งครัดมากขึ้น ยังส่งผลให้สถาบันการเงินต่างๆ ต้องมีการเพิ่มเงินทุนสำรองให้มากขึ้นกว่าในยามภาวะเศรษฐกิจ ปกติ อาชญากรรมทางด้านสารสนเทศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกรรมทางธนาคารเป็นอย่างมาก ซึ่งในยุทธศาสตร์พิชิตเขาลูกที่ 1 กรุงไทยได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ วางรากฐานระบบการทำงาน และเพิ่มมาตรการการบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ที่จะมีผลกระทบต่อธนาคาร เพื่อให้กรุงไทยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะต้องประสบกับภาวะวิกฤตในรูปแบบใดก็ตาม
ปีที่ผ่านมาถือเป็นอีกปีที่มี
ความท้าทายสำหรับสถาบันการเงินไทย
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่แน่นอนทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ส่งผลกระทบต่อความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุน สภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในอัตราที่ช้า ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับต่ำและภาวะหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ทั้งสองปัจจัยนี้ได้ส่งผลต่อรายได ดอกเบี้ยและคุณภาพ สินทรัพย์ของสถาบันการเงินไทย นอกจากนี้ข้อกำหนดกฎระเบียบทาง ด้านการควบคุมสถาบันการเงินไทยที่มีความเคร่งครัดมากขึ้น ยังส่งผลให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ต้องมีการเพิ่มเงินทุน สำรองให้มากขึ้น กว่าในยามภาวะเศรษฐกิจปกติ อาชญากรรมทางด้านสารสนเทศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกรรมทางธนาคาร เป็นอย่างมาก ซึ่งในยุทธศาสตร์พิชิตเขาลูกที่ 1 กรุงไทยได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจวางรากฐานระบบ การทำงาน และเพิ่มมาตรการ การบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ที่จะมีผลกระทบต่อธนาคาร เพื่อให้กรุงไทยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่าง มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะต้องประสบกับภาวะวิกฤตในรูปแบบใดก็ตาม
ทั้งนี้ พวกเราในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานกรุงไทยทุกท่านที่ทำงานด้วยความตั้งใจมาอย่างต่อเนื่อง และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการสร้างธนาคารกรุงไทยให้เป็นองค์กรอย่างที่ เป็นเช่นทุกวันนี้ กรุงไทยในวันนี้ได้เดินทางสำเร็จไปหนึ่งก้าว ซึ่งทำให้เราได้เข้าใกล้พันธกิจเพื่อพิชิตเขาลูกที่ 3 เข้าทุกขณะ โดยวัฒนธรรมขององค์กรที่เน้นย้ำเรื่องการให้ความสำคัญแก่การบริหารจัดการความเสี่ยง และการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่สุจริต และรอบคอบจะสร้างธนาคารกรุงไทยให้เป็นสถาบันการเงินที่เป็นที่หนึ่ง และเป็นที่ทำงานที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดดังเป้าหมายของเรา
ผลสรุปการดำเนินงานทางด้านการเงินในปี 2558 มีดังนี้
ธนาคารกรุงไทยมีขนาดสินทรัพย์เป็นอันดับ 1
ธนาคารกรุงไทยมีขนาด
สินทรัพย์เป็นอันดับ 1
รายได้จากดอกเบี้ย(สุทธิ) เพิ่มขึ้น
รายได้จากดอกเบี้ย
(สุทธิ) เพิ่มขึ้น
รายได้ที่ไม่ใช้ดอกเบี้ย(สุทธิ) เพิ่มขึ้น
รายได้ที่ไม่ใช้ดอกเบี้ย
(สุทธิ) เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่ารายได้
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอัตรา
ที่ช้ากว่ารายได้
สินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นในปลายปี 2558
สินเชื่อด้อยคุณภาพ
เพิ่มสูงขึ้นในปลายปี 2558
ธนาคารกรุงไทยมีเงินทุนอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ
ธนาคารกรุงไทยมีเงินทุน
อยู่ในระดับน่าพึงพอใจ
ธนาคารกรุงไทยมีขนาดสินทรัพย์เป็นอันดับ 1
(งบเฉพาะธนาคาร) เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินไทยทั้งประเทศ นอกจากนี้ เรายังมีจำนวนเงินฝาก และเงินให้สินเชื่อเป็นอันดับ 1 ถึงแม้ปี 2558 จะเป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย แต่กรุงไทย ยังคงทำกำไรก่อนการสำรองเป็นเงินจำนวน 65,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.7 จากปี 2557 แต่กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 14.2 จากปี 2557 หรืออยู่ที่ 28,494 ล้านบาท ซึ่งในภาวะที่เศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับปกติ กำไรก่อนสำรองและกำไรสุทธิควรจะเติบโตคู่กันเฉกเช่น ห้าปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้ผลการดำเนินงานทางด้านกำไรสุทธิของ กรุงไทยได้รับผลกระทบหลัก มาจากการตั้งสำรองเพื่อบริษัทเหล็กขนาดใหญ่รายหนึ่ง จึงทำให้กำไรสุทธิน้อยกว่ากำไรก่อน การสำรอง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากำไรก่อนการสำรอง กำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากราย ได้หลักที่มีคุณภาพ อันได้แก่รายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้จากดอกเบี้ย (สุทธิ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8
จากปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ส่วนนี้ถือเป็นที่น่าพอใจ การที่กรุงไทยสามารถขยายรายได้จากดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นในภาวะเศรษฐกิจ ที่ดอกเบี้ยในตลาดต่ำเช่นนี้ เกิดจากกลยุทธ์ที่วางไว้ในเขายอดแรกของเรา คือ การเพิ่มขนาดการให้สินเชื่อสำหรับธุรกิจเครือ ข่ายและธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงการลดต้นทุนจากเงินฝาก
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (สุทธิ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7
จากปี 2557 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้น ของเงินปันผลในไตรมาสที่ 3 และการขยาย โครงสร้างสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมที่เป็น หนึ่งในยุทธศาสตร์การดำเนินงานของเราส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียม (สุทธิ) ของ ธนาคารเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.6
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่ารายได้
จึงทำให้อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 43.7 จากร้อยละ 44.6 ในปี 2557
สินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นในปลายปี 2558
อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ร้อยละ 3.2 ซึ่งมีผล หลักมาจากสินเชื่อของ บริษัท เหล็ก ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นรวม ถึง สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม และสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารได้ตั้งเงินสำรอง เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 30,541 ล้านบาท และเพิ่มมาตรการในการ อนุมัติปล่อยสินเชื่อให้เคร่งครัดมากขึ้น
ธนาคารกรุงไทยมีเงินทุนอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ
และมีอัตราส่วนเงินกองทุน (CAR Ratio) ถึงร้อยละ 15.2 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 8.5 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
วันนี้ กรุงไทยเป็นธนาคารที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างมีคุณภาพ นั่นคือการเติบโตโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานของเราในปีแรกกรุงไทยมีพนักงานเพียง 1,247 คน ใน 81 สาขาเท่านั้น แต่ในวันนี้กรุงไทยมีพนักงาน จำนวน 24,000 คนประจำในสาขาต่างๆ ถึง 1,200 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้บริการลูกค้าทุกประเภท กรุงไทยดูแลเงินฝากจำนวน 2,135,498 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากเงินฝากจำนวน 4,442 ล้านบาทในปีแรก ความไว้วางใจของท่านทำให้กรุงไทยเป็นธนาคารที่มีเงินฝากมากที่สุดเป็น อันดับหนึ่งในบรรดาสถาบันการเงินทั่วประเทศและได้รับรางวัลจากหลายองค์กรทั้งภายในและนอกประเทศ ตลอดระยะเวลา 50 ปี ชาวกรุงไทยมีความภาคภูมิใจ ที่เป็นธนาคารที่รัฐบาลเลือกที่จะทำงานร่วมด้วยเพื่อสนับสนุนการพัฒนา และการร่วมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปได้อย่างมั่นคง ดังเช่นในปีที่ผ่านมากรุงไทยเป็นหนึ่งในธนาคารหลักที่ปล่อยกู้ให้กับธุรกิจขนาดย่อมในส่วนของสังคมที่เราอยู่ กรุงไทยให้ความสำคัญ กับการปลูกฝังจิตสำนึกงานได้ผล คนสนุกให้เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร งานได้ผลคือ การทำงานที่ได้ผล ทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลา และการใช้ทรัพยากรของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คนสนุก คือสนุกจากการทำงานด้วยใจรัก ทำงานด้วยจิตที่เป็นกุศล มีความรู้สึกว่าธนาคาร เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง มีเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้าที่ดี มาทำงานที่ธนาคารเพราะมีความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยกันสร้างความเจริญให้กับโลกของเรา ประเทศของเรา สังคมของเราและลูกค้าเรา และมีความภาคภูมิใจว่าเราคือชาวกรุงไทย
ปี 2559 นี้ เป็นปีแห่งการครบรอบ 50 ปี กรุงไทยจะยังคงพันธสัญญาที่จะเป็นองค์กรที่ดีเฉกเช่น 50 ปีที่ผ่านมา พวกเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร กรุงไทย และมีส่วนได้สืบทอดเจตนารมณ์ในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทั้งนี้ ความสำเร็จทั้งหมดที่ผ่าน มาล้วนมาจากการสนับสนุนของผู้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ในนามของคณะกรรมการธนาคารและพนักงานกรุงไทย ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนธนาคารมาโดยตลอด ขอบคุณอีกครั้งสำหรับผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และพนักงานกรุงไทยที่ มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของธนาคารในการ ขับเคลื่อนกรุงไทยให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยืนอยู่คู่กับท่านต่อไปในอนาคต กรุงไทยจะก้าวไกลไปกับคุณ
ดร.สมชัย สัจจพงษ์
ประธานกรรมการธนาคาร
นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่