ข้อมูลผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26  -19 มี.ค. 2562
(2.00 MB) PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  -19 มี.ค. 2562
(0.11 MB) PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) เป็นแบบที่ขอแนะนำให้ใช้
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) เป็นแบบที่ขอแนะนำให้ใช้  -19 มี.ค. 2562
(0.14 MB) PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  -19 มี.ค. 2562
(0.15 MB) PDF
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2561  -19 มี.ค. 2562
(14.77 MB) PDF
สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2561
สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2561  -19 มี.ค. 2562
(14.08 MB) PDF