ข้อมูลทางการเงิน

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25
(1.99 MB) PDF
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560
(12.35 MB) PDF
สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2560
สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2560
(9.54 MB) PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
(0.15 MB) PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) เป็นแบบที่ขอแนะนำให้ใช้
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) เป็นแบบที่ขอแนะนำให้ใช้
(0.18 MB) PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(0.21 MB) PDF