ข้อมูลผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25  -26 มี.ค. 2561
(1.99 MB) PDF
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560  -26 มี.ค. 2561
(12.35 MB) PDF
สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2560
สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2560  -26 มี.ค. 2561
(9.54 MB) PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  -26 มี.ค. 2561
(0.15 MB) PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) เป็นแบบที่ขอแนะนำให้ใช้
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) เป็นแบบที่ขอแนะนำให้ใช้  -26 มี.ค. 2561
(0.18 MB) PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  -26 มี.ค. 2561
(0.21 MB) PDF