ข้อมูลทางการเงิน
ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - ธันวาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - ธันวาคม  
(0.10 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - พฤศจิกายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - พฤศจิกายน  
(0.10 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - ตุลาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - ตุลาคม  
(0.10 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - กันยายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - กันยายน  
(0.10 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - สิงหาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - สิงหาคม  
(0.10 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - กรกฎาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - กรกฎาคม  
(0.10 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - มิถุนายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - มิถุนายน  
(0.09 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - พฤษภาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - พฤษภาคม  
(0.10 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - เมษายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562 - เมษายน  
(0.10 MB) PDF