ข้อมูลทางการเงิน

ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - ตุลาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - ตุลาคม  -19 พ.ย. 2561
(0.10 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - กันยายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - กันยายน  -19 ต.ค. 2561
(0.10 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - สิงหาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - สิงหาคม  -21 ก.ย. 2561
(0.13 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - กรกฎาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - กรกฎาคม  -31 ก.ค. 2561
(0.10 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - มิถุนายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - มิถุนายน  -29 มิ.ย. 2561
(0.10 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - พฤษภาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - พฤษภาคม  -31 พ.ค. 2561
(0.13 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - เมษายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - เมษายน  -18 พ.ค. 2561
(0.13 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - มีนาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - มีนาคม  -31 มี.ค. 2561
(0.13 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - กุมภาพันธ์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2561 - กุมภาพันธ์  -28 ก.พ. 2561
(0.15 MB) PDF