ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลนำเสนอ

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Basel

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Basel
ปี2561 - ธันวาคม
ปี2561 - ธันวาคม  
(1.58 MB) PDF
ปี2561 - มิถุนายน
ปี2561 - มิถุนายน  
(0.94 MB) PDF