ข้อมูลทางการเงิน
ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
อัตราส่วนเงินกองทุน - ธันวาคม 2562
อัตราส่วนเงินกองทุน - ธันวาคม 2562  
(0.14 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤศจิกายน 2562
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤศจิกายน 2562  
(0.14 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - ตุลาคม 2562
อัตราส่วนเงินกองทุน - ตุลาคม 2562  
(0.12 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - กันยายน 2562
อัตราส่วนเงินกองทุน - กันยายน 2562  
(0.12 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - สิงหาคม 2562
อัตราส่วนเงินกองทุน - สิงหาคม 2562  
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - กรากฎาคม 2562
อัตราส่วนเงินกองทุน - กรากฎาคม 2562  
(0.15 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - มิถุนายน 2562
อัตราส่วนเงินกองทุน - มิถุนายน 2562  
(0.14 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤษภาคม 2562
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤษภาคม 2562  
(0.14 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - เมษายน 2562
อัตราส่วนเงินกองทุน - เมษายน 2562  
(0.15 MB) PDF