ข้อมูลทางการเงิน
ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 4  -28 ธ.ค. 2561
(0.61 MB) PDF
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 3
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 3  -19 ต.ค. 2561
(0.55 MB) PDF
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 2
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 2  -29 มิ.ย. 2561
(0.66 MB) PDF
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 1
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 1  -31 มี.ค. 2561
(0.56 MB) PDF