ข้อมูลทางการเงิน
ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 3
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 3  
(0.58 MB) PDF
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 2
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 2  
(0.29 MB) PDF
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 1
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 1  
(0.20 MB) PDF