สินเชื่อโครงการพิเศษ
สินเชื่อ 3 โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับ SMEs

สินเชื่อ 3 โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับ SMEs

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ดอกเบี้ยต่ำ นาน 7 ปี
checkimg
อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก
checkimg
กิจการยั่งยืน
คุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
checkimg
ถูกต้องตามกฏหมาย
มีระบบบำบัดขจัดมลพิษ และของเสียที่ได้มาตราฐาน ใน 3 ลักษณะโครงการเฉพาะ*

INTERESTS
&PERIOD
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ร้อยละ 3.00
ร้อยละ 2
(กรณีที่ใช้หนังสือค้ำประกันจากธนาคารอื่น หรือโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน)
calendar
ระยะเวลากู้สูงสุดถึง
7 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs
 • โครงการต้องยังไม่เริ่มดำเนินการเมื่อยื่นขอสินเชื่อ
 • ห้ามมีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อชำระหนี้เดิมของตนเองที่มีอยู่กับธนาคาร (Refinance)
 • สามารถขอสินเชื่อใน 3 ลักษณะโครงการตามที่กองทุนฯ กำหนดเท่านั้น ได้แก่
  • โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ ในระบบบำบัดอากาศ, น้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย เพื่อทดแทนระบบเดิมที่มีอยู่ มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท
  • โครงการติดตั้งระบบหมักมูลสัตว์ เพื่อนำกลับมาทำปุ๋ย หรือสารบำรุงดิน กำลังการผลิตต่อเครื่องไม่เกิน 20 ตัน/วัน
  • โครงการก่อสร้างเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ของสถานประกอบการที่มีความสามารถในการบำบัด ไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 • เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ ตามระเบียบของธนาคาร
คำถามที่พบบ่อย
 
 • โครงการแบบไหนบ้าง ที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้
   1. โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ ในระบบบำบัดอากาศ, น้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย เพื่อทดแทนระบบเดิมที่มีอยู่
   2. โครงการติดตั้งระบบหมักมูลสัตว์ เพื่อนำกลับมาทำปุ๋ย หรือสารบำรุงดิน เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่ ที่มีของเสียจากมูลไก่ จึงขอรับการสนับสนุนเพื่อซื้อเครื่องหมักมูล เพื่อนำกลับมาทำปุ๋ย หรือสารบำรุงดิน
   3. โครงการก่อสร้างเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ของสถานประกอบการที่มีความสามารถในการบำบัด ไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ จะขอรับการสนับสนุนได้อย่างไร?
  • ติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาที่ท่านสะดวก (ค้นหาสาขาธนาคารใกล้บ้านคุณ) เพื่อยื่นคำขอสินเชื่อ และคำขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม