การค้าระหว่างประเทศ
สินเชื่อเพื่อการส่งออก Packing Credit: P/C

สินเชื่อเพื่อการส่งออก Packing Credit: P/C

เสริมสภาพคล่องด้วยเงินทุนหมุนเวียน รับเงินเข้าบัญชีภายใน 2 ชั่วโมง
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจส่งออกด้วยเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
checkimg
กู้ได้ทั้งเงินบาท (Baht Financing) และเงินตราต่างประเทศ (Onshore Loan) Account

FEE RATES
จำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ขอกู้ คิดตามเอกสารประกอบการขอกู้ ดังนี้
ออกตาม อัตราร้อยละ
B/E 90 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ
L/C 80 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ
Contract / Purchase Order 70 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ
ใบรับสินค้า / ใบรับจำนำสินค้า 60 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ

รายละเอียดการให้บริการ
ใช้ได้ทั้งในรูปแบบก่อนการส่งออกเพื่อใช้เป็นทุนในการจัดเตรียมสินค้า และหลังการส่งออกโดยนำตั๋วสินค้าออก มาให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากลูกค้าในต่างประเทศ
คุณสมบัติลูกค้า
  • ทำธุรกิจส่งออกไปยังต่างประเทศ
  • มีวงเงิน Packing Credit (P/C) และหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนดไว้
  • สามารถขอสินเชื่อ เป็นเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาสูงสุด 180 วัน
เอกสารการขอใช้บริการ
กรณีสินเชื่อก่อนการส่งออก
(Pre-Shipment Financing)
กรณีสินเชื่อหลังการส่งออก
(Post-Shipment Financing)
คำขอขาย/ขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน

เอกสารประกอบประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

  • เลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable L/C)
  • สัญญาซื้อขาย หรือ คำสั่งซื้อสินค้า (Contract / Purchase Order )
  • ใบรับของคลังสินค้า หรือ ใบรับจำนำสินค้า (Warehouse Receipt)

เอกสารประกอบ ดังนี้

  • สำเนาตั๋วแลกเงินที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Bill of Exchange)
  • สำเนาหรือรูปถ่าย Invoice ฉบับที่ส่งเรียกเก็บเงิน
  • สำเนาหรือรูปถ่าย B/L (Bill of Lading)
  • โดยเอกสารต้นฉบับต้องให้ธนาคารส่งเรียกเก็บเงินจากผู้ชำระเงินเท่านั้น

สถานที่ให้บริการ
ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศหรือฝ่ายการค้าต่างประเทศ

ดาวน์โหลด
Application_Packing_Credit_pdf
Application_Packing_Credit_pdf  -8 ม.ค. 2562
(0.84 MB) PDF
Application_Packing_Credit
Application_Packing_Credit  -8 ม.ค. 2562
(0.10 MB) DOC