สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออก
บริการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse

บริการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C
แบบ Without Recourse

หมุนเงินธุรกิจฉับไวให้กับผู้ส่งออก ด้วยการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก Letter of credit without recourse แบบไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ยผู้ส่งออก
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ไม่ต้องใช้วงเงิน
checkimg
เพิ่มเงินหมุนหลังจากส่งออก
checkimg
ไม่มีภาระหนี้กับธนาคาร
checkimg
คุ้มค่า
รายละเอียดในการให้บริการ
หลังจากธุรกิจได้ส่งสินค้าออกแล้ว อาจต้องรอเวลาให้ลูกค้าจ่ายเงิน จึงทำให้เสียโอกาสอื่นๆในธุรกิจที่ต้องใช้เงิน ก็สามารถนำตั๋วเรียกเก็บตาม L/C แบบกำหนดระยะเวลาที่มีความน่าเชื่อถือมาขายลดกับธนาคารแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ยได้ เมื่อธนาคารคู่ค้าที่อยู่ในกลุ่มที่ธนาคารกำหนดได้ตอบตกลง
คุณสมบัติของลูกค้า
  • ไม่จำเป็นต้องมีวงเงินการซื้อตั๋วลดสินค้าส่งออกตาม L/C แบบไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ย กับธนาคาร
  • ต้องการขายลดเพื่อให้หมดภาระหนี้กับธนาคาร
  • ทำธุรกิจกับบริษัทที่ใช้ธนาคารคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ ความเสี่ยงต่ำ
เอกสารที่ต้องใช้
  1. ใบคำขอใช้บริการ “Application For Purchase/Discount Without Recourse Under Letter of Credit ที่ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทลงนามพร้อมประทับตรา
  2. ต้นฉบับ L/C ที่ระบุชื่อลูกค้าเป็นผู้รับประโยชน์และไม่ใช่ Restricted L/C
  3. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E)
  4. เอกสารการส่งออกตามที่ L/C กำหนด
  5. หนังสือ หรือ ข้อความจากระบบ SWIFT แจ้ง Accept ยืนยันวันครบกำหนด จากธนาคารผู้เปิด L/C
สถานที่ให้บริการ
ขอใช้บริการด้วยการเตรียมเอกสารได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่มีบัญชีอยู่ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777