สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออก
บริการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C (FPL)

บริการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C (FPL)

หมุนเงินธุรกิจฉับไวให้กับผู้ส่งออก ด้วยการซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C ผ่านธนาคารกรุงไทย
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เพิ่มเงินหมุนหลังจากส่งออก
checkimg
ได้เงินมาใช้ก่อน ไม่ต้องรอลูกค้าจ่าย
รายละเอียดในการให้บริการ
หลังจากธุรกิจได้ส่งสินค้าออกแล้ว ต้องรอเวลาให้ธนาคารที่เปิด L/C ในต่างประเทศจ่ายเงิน จึงทำให้เสียโอกาสอื่นๆในธุรกิจ ธนาคารสามารถให้สินเชื่อแทนการรอเงินได้ เพียงแค่นำตั๋วสินค้าออกตาม L/C มาขายลดให้ธนาคาร
คุณสมบัติของลูกค้า
 • ต้องมีวงเงินการซื้อตั๋วลดสินค้าส่งออกตาม L/C กับธนาคาร (FPL)
 • ถ้าไม่ยังไม่มีวงเงิน ก็สามารถขอสินเชื่อเป็นรายๆได้
เอกสารที่ต้องใช้
 1. ใบคำขอขายตั๋วสินค้าออกตาม L/C (Request for Negotiation / Discount of Export Bills Drawn under Letter of Credit)
 2. ต้นฉบับ L/C และ L/C Amendment (ถ้ามี) พร้อมใบ L/C Advising
 3. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
 4. เอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน L/C เช่น
  • ใบกำกับราคาสินค้า (Commercial Invoice)
  • ใบตราส่งสินค้า เช่น Bill of Lading (B/L) หรือ Air Waybill (AWB) หรือ Trust Receipt / Railway Receipt หรือ Parcel Post Receipt ฯลฯ
  • กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy)
  • ใบแสดงการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
  • ใบแสดงน้ำหนัก (Weight List)
  • ใบรับรองต่างๆ เช่น ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
  • ใบรับรองคุณภาพสินค้า(Inspection Certificate) ฯลฯ และเอกสารอื่นๆ ตามที่ผู้ซื้อผู้ขายตกลงกัน เป็นต้น
สถานที่ให้บริการ
ขอใช้บริการด้วยการเตรียมเอกสารได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่มีบัญชีอยู่ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777