สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออก
บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (FPC)

บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (FPC)

หมุนเงินธุรกิจฉับไวให้กับผู้ส่งออก ด้วยการซื้อตั๋วสินค้าออกตาม Export Bill of Collection B/C ผ่านธนาคารกรุงไทย ผ่านธนาคารกรุงไทย
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รับเงินหมุนจากธนาคารหลังการส่งออก
checkimg
ไม่ต้องรอเก็บเงินจากลูกค้า ธนาคารจ่ายให้ก่อน
รายละเอียดในการให้บริการ
ธุรกิจส่งออกนั้นมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินหมุนที่มากในการดำเนินกิจการ ทำให้หลายๆครั้งไม่สามารถรอลูกค้าให้ชำระเงินได้ มีเงินหมุนได้ง่ายๆจากวงเงินสินเชื่อธนาคาร ด้วยการนำตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก B/C มาขายลดให้กับทางธนาคาร
คุณสมบัติของลูกค้า
  • ต้องมีวงเงินการซื้อตั๋วลดสินค้าส่งออกตาม FPC กับธนาคาร
  • ถ้าไม่ยังไม่มีวงเงิน ก็สามารถขอสินเชื่อเป็นรายๆได้
  • กรณีมีภาระหนี้ P/C ตาม Contract ฉบับนั้นต้องนำเงินจากการขายตั๋วฯไปชำระหนี้ P/C ก่อน
เอกสารที่ต้องใช้
  1. ใบคำขอขายตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Collection/Instruction for Negotiation/Discount of Export Bill)
  2. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
  3. ใบกำกับราคาสินค้า (Commercial Invoice)
  4. ใบตราส่งสินค้า เช่น Bill of Lading (B/L) หรือ Air Waybill (AWB) หรือ Trust Receipt/Railway Receipt หรือ Parcel Post Receipt ฯลฯ
  5. เอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่น Packing List, Insurance Policy, Insurance Certificate , Certificate of Origin ฯลฯ
สถานที่ให้บริการ
ขอใช้บริการด้วยการเตรียมเอกสารได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่มีบัญชีอยู่ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777