บริการหนังสือค้ำประกันระหว่างประเทศและ Standby L/C
บริการออกหนังสือค้ำประกันหรือสแตนด์บาย L/C

บริการออกหนังสือค้ำประกันหรือสแตนด์บาย L/C

ทำธุรกิจกับคู่ค้าในต่างประเทศอย่างมั่นใจ ตอบสนองทุกความต้องการ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อในการทำธุรกิจ
ด้วยบริการออกหนังสือค้ำประกันในรูปแบบต่างๆ เพื่อค้ำประกันด้านการเงินในการประกอบธุรกิจ
checkimg
ตอบสนองทุกความต้องการ
บริการค้ำประกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆตามความเหมาะสม
checkimg
ครอบคลุม
ด้วยเครือข่ายธนาคารตัวแทนทั่วโลก

ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
  1. ลูกค้าต้องเปิดวงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G หรือ Standby L/C)
  2. ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการขอออกหนังสือค้ำประกัน (L/G) หรือสแตนด์บายแอล/ซี (Standby L/C) ได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีหรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย
  3. แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee หรือ Standby L/C) ต้องใช้แบบหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารกำหนด หรือแบบฟอร์มที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติการและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสารการขอใช้บริการ
  1. ใบคำขอและข้อตกลงยินยอมให้ธนาคารออก / หรือต่ออายุหนังสือค้ำประกัน
  2. เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Purchase Order, Sale Contract, Agreement เป็นต้น