การค้าระหว่างประเทศ
สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing

สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing

เสริมสภาพคล่องธุรกิจด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ภายใต้ธุรกรรมที่ไม่ใช่ L/C
โดยธนาคารจะชำระสินค้าให้ก่อนช่วยให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างไร้รอยสะดุด
สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing 
สำหรับวิธีการชำระเงินแบบ:
 • ตั๋วเรียกเก็บ (Import Financing for Bill for Collection: B/C)
 • เปิดบัญชีขายเชื่อ (Import Financing for Open Account)
 • จ่ายเงินล่วงหน้า (Import Financing for Advance Payment)
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing) กับธนาคาร
 • สามารถขอสินเชื่อ เป็นเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาสูงสุด 180 วัน (โดยรวมจำนวน Term ของ suplier กรณี Open Account และ B/C-D/A)
เอกสารการขอใช้บริการ
กรณีตั๋ว B/C
 • คำขอสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
 • เอกสารตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (B/C)
กรณี Open A/C
 • คำขอสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
 • ใบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
 • สำเนาใบกำกับราคาสินค้า (Invoice)
 • สำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading : B/L) หรือใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill)
 • สำเนาใบขนสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร (กรณีได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว)
กรณี Advance Payment
 • คำขอสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
 • ใบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสําเนาสัญญาซื้อขาย หรือ Proforma Invoice หรือสําเนาเอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย หรือ Invoice เป็นต้น

ดาวน์โหลด
Application for Trust Receipt & Import Financing
Application for Trust Receipt & Import Financing  
(0.37 MB) PDF