การค้าในประเทศ
บริการส่งตั๋วและเอกสารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ  (Outward Domestic LC - Bills for Collection)

บริการส่งตั๋วและเอกสารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Outward Domestic LC - Bills for Collection)

มั่นใจในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการจากคู่ค้าในประเทศ ด้วยคำแนะนำจากบุคลากรมืออาชีพ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เอกสารตั๋วสินค้าออกจะได้รับการตรวจความถูกต้องจากธนาคารกรุงไทย
ก่อนถูกส่งไปเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อสินค้าในประเทศ
checkimg
ติดตามและรับทราบสถานะของตั๋วสินค้าออก
ที่ส่งไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ตลอดเวลา จนกระทั่งได้รับการชำระเงิน

เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ลูกค้าสามารถยื่นคำขอใช้บริการ และเอกสารประกอบการขอใช้บริการได้ที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย
เอกสารการขอใช้บริการ
  • ใบคำขอใช้บริการ “Application For Purchase/Discount Without Recourse Under Letter of Credit ที่ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทลงนามพร้อมประทับตรา
  • เอกสารอื่นๆ ตามที่ DLC สั่ง