การค้าในประเทศ

การให้สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วเงินที่มีสถาบันการเงินรับรอง หรืออาวัลภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย
การให้สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วเงินที่มีสถาบันการเงินรับรอง หรืออาวัลภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องให้ผู้ส่งออก
บริการส่งตั๋วและเอกสารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ  (Outward Domestic LC - Bills for Collection)
บริการส่งตั๋วและเอกสารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Outward Domestic LC - Bills for Collection)
มั่นใจในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการจากคู่ค้าในประเทศ ด้วยคำแนะนำจากบุคลากรมืออาชีพ
ปิด/ แก้ไข Domestic L/C และ ตั๋วและเอกสารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ
ปิด/ แก้ไข Domestic L/C และ ตั๋วและเอกสารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ
เพิ่มความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าในประเทศ แจ้งหมายเลข D.L/C ให้คู่ค้าได้ทันที
การให้สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วเงินที่มีสถาบันการเงินรับรอง หรืออาวัลภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย
การให้สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วเงินที่มีสถาบันการเงินรับรอง หรืออาวัลภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย
บริการส่งตั๋วและเอกสารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ  (Outward Domestic LC - Bills for Collection)
บริการส่งตั๋วและเอกสารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Outward Domestic LC - Bills for Collection)
ปิด/ แก้ไข Domestic L/C และ ตั๋วและเอกสารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ
ปิด/ แก้ไข Domestic L/C และ ตั๋วและเอกสารเรียกเก็บเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ