บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจนำเข้า
บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ Domestic Letter Of Credit (D.L/C)

บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ Domestic Letter Of Credit (D.L/C)

เพิ่มความมั่นใจในการนำเข้าสินค้า สามารถแจ้งหมายเลข D.L/C ให้คู่ค่าได้ทันที
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รวดเร็ว
แจ้งหมายเลข D.L/C ให้คู่ค่าได้ทันที
checkimg
มั่นใจ
ธนาคารจะชำระเงินให้กับผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ใน D.L/C ได้ครบถ้วนถูกต้อง

เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ลูกค้าต้องเปิดวงเงิน D.L/C หรือ D.L/C+P/N
 • ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการขอเปิด D.L/C ได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่ หรือ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
เอกสารการขอใช้บริการ
 • กรณีเปิด D.L/C
  • ใบคำขอเปิด Domestic L/C (Application for Irrevocable Domestic Documentary Credit)
  • ใบคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ
  • หลักฐานการซื้อขาย เช่น Proforma Invoice , Contract หรือ Purchase Order เป็นต้น
 • กรณีขอแก้ไข D.L/C
  • ใบคำขอแก้ไข Domestic L/C (Application for Amendment to Irrevocable DLC)
  • เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น จดหมายโต้ตอบทาง e mail หรือ REVISE PRO-FORMA INVOICE เป็นต้น