บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจส่งออก
L/C Confirmation (บริการยืนยันการชำระเงินตาม L/C)

L/C Confirmation (บริการยืนยันการชำระเงินตาม L/C)

เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ส่งออกในการได้รับชำระเงิน โดยบริการยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
มั่นใจ
ในการทำการค้าระหว่างประเทศ
checkimg
อุ่นใจ
กับการรับประกันการชำระเงินจากธนาคาร
checkimg
สบายใจ
ทำธุรกิจได้ ไร้รอยสะดุด

รายละเอียดการให้บริการ

ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ในหลายๆครั้งผู้ส่งออกอาจจะไม่มีความมั่นใจว่า เมื่อมีการทำตามข้อตกลงแล้วจะได้รับชำระเงินตาม L/C หรือไม่ จึงให้ผู้ซื้อแจ้งธนาคารให้เปิด L/C ทำการยืนยันว่าหากได้ทำตามข้อกำหนดแล้วจะต้องมีการยืนยันชำระเงินอย่างแน่นอน (ธนาคารฝั่งผู้ซื้อเป็นฝ่ายค้ำประกันในการชำระเงินให้)

คุณสมบัติลูกค้า
  • เป็นผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ และมีการชำระค่าสินค้าโดยการเปิด L/C
  • เป็นลูกค้าของธนาคาร หรือไม่ใช่ลูกค้าธนาคารก็ได้

ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
  • ลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ตาม L/C ยื่นหนังสือ หรือใบคำขอเพื่อให้ Add Confirm (Application for Confirmation หรือ Unconfirmation of L/C) หรือพร้อมต้นฉบับ L/C และ Amendment L/C (ถ้ามี) หรือ ธนาคารในต่างประเทศมี SWIFT/Telex ขอให้ธนาคารยืนยัน L/C ดังกล่าว
  • L/C ที่จะให้ยืนยันการชำระเงินจะต้องมีข้อความ Confirm หรือ May Confirm ระบุไว้ใน L/C
  • ธนาคารผู้เปิด L/C จะต้องถูกจัดความเสี่ยงในระดับที่ธนาคารกำหนดไว้ (มี Credit Line)
  • ธนาคารผู้รับแจ้งเปิด L/C หรือ Advising Bank จะไม่ผูกพันว่าจจะยืนยันการชำระเงินตาม L/C ทุกกรณี ธนาคารอาจจะไม่ยืนยัน L/C ก็ได้หากเห็นว่าธนาคารผู้ออก L/C นั้นมีชื่อเสียงและฐานะทางการเงินที่ไม่น่าไว้วางใจ ตั้งอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองสูง ซึ่งอาจจะทำให้เก็บเงินจากผู้เปิด L/C ไม่ได้
  • ธนาคารจะดำเนินการยืนยัน L/C ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 24 ชั่วโมงนับจากวันที่ได้รับคำขอจากลูกค้า 

เอกสารการขอใช้บริการ
  • Application for Confirmation หรือ Unconfirmation L/C
  • L/C ต้นฉบับพร้อม L/C Advising Advice