การค้าระหว่างประเทศ
บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก Outward Foreign Bills for Collection under LC / BC

บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก Outward Foreign Bills for Collection under LC / BC

มั่นใจในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการจากคู่ค้าในต่างประเทศ ด้วยคำแนะนำจากบุคลากรมืออาชีพ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
มั่นใจ
เอกสารตั๋วสินค้าออกจะได้รับการตรวจความถูกต้อง ก่อนถูกส่งไปเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ
checkimg
ติดตามและรับทราบสถานะของตั๋วสินค้าออก
ที่ส่งไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ตลอดเวลา จนกระทั่งได้รับการชำระเงิน

บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก ประเภทมี L/C และ ไม่มี L/C (Outward Foreign Bills for Collection under LC/BC: OFBC
ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
  • ลูกค้าสามารถยื่นคำขอใช้บริการ และเอกสารประกอบการขอใช้บริการได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชี อยู่ หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย
เอกสารการขอใช้บริการ
  • ใบคำขอใช้บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Collection/Instruction for Negotiation/Discount of Export Bill) หรือ ใบคำขอขายตั๋วสินค้าออกตาม L/C (Request for Negotiation / Discount of Export Bills Drawn under Letter of Credit) (แล้วแต่กรณี)
  • ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
  • ใบกำกับราคาสินค้า (Commercial Invoice)
  • ใบตราส่งสินค้า เช่น Bill of Lading (B/L) หรือ Air Waybill (AWB) หรือ Trust Receipt/Railway Receipt หรือ Parcel Post Receipt ฯลฯ
  • เอกสารอื่นๆ เช่น Packing List, Insurance Policy, Insurance Certificate , Certificate of Origin ฯลฯ
  • ต้นฉบับ L/C และ L/C Amendment (ถ้ามี) พร้อมใบ L/C Advising Advice และเอกสารตามที่ระบุใน L/C (กรณีเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บภายใต้ L/C)