บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจส่งออก
บริการโอนสิทธิการชำระเงินตาม L/C

บริการโอนสิทธิการชำระเงินตาม L/C

เพิ่มความมั่นใจในการทำธุรกิจ สามารถโอนสิทธิ์ในตัวเงินตาม L/C ให้ผู้ผลิตสินค้าได้
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ง่าย
ไม่ต้องแก้ไข ไม่ต้องโอน L/C
checkimg
คล่องตัว
สามารถโอนสิทธิ์ในตัวเงินได้
checkimg
ไม่ยุ่งยาก
ไม่ต้องเปิด Back to Back L/C หรือ D.L/C มาค้ำประกัน

รายละเอียดการให้บริการ

ผู้ส่งออกที่เป็นลูกค้าของธนาคารที่ได้รับ L/C ที่ไม่สามารถโอนได้ สามารถใช้บริการเพื่อโอนสิทธิ์ในการรับเงินตาม L/C ทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังผู้ผลิตสินค้าได้ ทำให้ไม่ต้องเปิด Back to Back L/C หรือ D.L/C  โดยลูกค้าสามารถแจ้งจำนวนเงินที่จะขอโอนให้กับผู้รับโอนให้ธนาคารทราบ เมื่อใดที่มีการจ่ายเงินแก้ผู้รับโอน ธนาคารก็จะโอนเงินตามจำนวนที่แจ้งไว้


คุณสมบัติลูกค้า

 • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจในการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ที่ตกลงชำระค่าสินค้าโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)
 • เป็นผู้รับประโยชน์ตาม L/C จะเป็นลูกค้าธนาคาร หรือไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารก็ได้

ขั้นตอนการใช้บริการ
 • ลูกค้าผู้ขอโอน(ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) ยื่นหนังสือหรือคำขอให้ธนาคารโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C (Notice of Assignment) พร้อมต้นฉบับ L/C และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจำนวนเงินที่จะโอนให้ผู้รับโอนสิทธิ์
 • เป็นการโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C เท่านั้น ไม่ได้โอนสิทธิ์ที่ลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ตาม L/C จึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C
 • ลูกค้าต้องยื่นเอกสารตั๋วสินค้าออกตาม L/C เรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร
 • ธนาคารจะจ่ายเงินให้ผู้รับโอนตามจำนวนเงินที่ผู้ขอโอนระบุ เมื่อธนาคารรับซื้อตั๋วสินค้าออกหรือได้รับเงินตามตั๋วสินค้าออกของผู้ขอโอน
 • ธนาคารจะดำเนินการโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C ให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่ได้รับคำขอจากลูกค้า

เอกสารการขอใช้บริการ
 • Notice of Assignment
 • ต้นฉบับ L/C พร้อม L/C Advising Advice

บริการแจ้งการเปิดและแก้ไข L/C

ในการติดต่อเพื่อขายสินค้ากับผู้ซื้อในต่างประเทศโดยมีเงื่อนไขการชำระเงินผ่านเลตเตอร์ออฟเครดิต L/C ผู้ซื้อจะทำการเปิด L/C มายังธนาคารผู้ขาย เมื่อใด L/C มาแล้ว ธนาคารผู้ขายก็จะแจ้งให้ลูกค้าทราบในฐานะ Advising Bank ทันทีทาง โทรศัพท์/โทรสาร/e-Mail ลูกค้าจะตรวจสอบเอกสารว่าเงื่อนไขตรงตามข้อตกลง หากไม่ถูกต้องก็จะติดต่อผู้ซื้อให้แก้ไข (Amendment) L/C ทันที ซึ่งลูกค้าจะได้ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกและใช้ระยะเวลาอย่างรวดเร็ว


คุณสมบัติลูกค้า

 • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจในการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
 • จะเป็นลูกค้าของธนาคารหรือไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารก็ได้

ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
ลูกค้าแจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าเปิด L/C มายังธนาคารผ่าน SWIFT code : KRTHTHBK