การค้าระหว่างประเทศ
สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต แบบธนาคารไม่มีสิทธิไล่เบี้ย FPL without Recourse

สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต แบบธนาคารไม่มีสิทธิไล่เบี้ย FPL without Recourse

หมุนเงินธุรกิจฉับไวให้กับผู้ส่งออก ด้วยบริการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ยผู้ส่งออก
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ไม่ต้องมีวงเงิน FPL - Without Recourse กับธนาคาร
(ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
checkimg
มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นไว้ใช้
ระหว่างรอการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าออกตาม L/C จากธนาคารผู้เปิด L/C ในต่างประเทศ แบบธนาคารไม่มีสิทธิไล่เบี้ย
checkimg
มี Balance Sheet ที่ดีขึ้น
เป็นการขายลดแบบธนาคารไม่มีสิทธิไล่เบี้ย ทำให้ธุรกรรมสิ้นสุดสถานะความเป็นหนี้/ภาระคงค้างกับธนาคาร
checkimg
ลดภาระหลักประกันในการขอสินเชื่อในระดับความเสี่ยงที่ธนาคารรับได้
และสามารถได้รับราคาที่ดีขึ้น หากตั๋วที่นำมาขายลดให้กับธนาคารเป็นตั๋วภายใต้ L/C จากธนาคารผู้เปิด L/C ที่มีความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยงต่ำ

สินเชื่อเพื่อการซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต แบบธนาคารไม่มีสิทธิไล่เบี้ย Foreign Bills Purchased under Letter of Credit without Recourse: FPL without Recourse
ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
  • ลูกค้าดำเนินการส่งสินค้าออกตาม L/C ที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Usance L/C) และนำตั๋วเรียกเก็บตาม L/C มาส่งเรียกเก็บผ่านธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารสงวนสิทธิในการรับซื้อตั๋วสินค้าออกแบบ Without Recourse ก็ต่อเมื่อได้รับการ Acceptance จาก Issuing Bank แล้ว และอยู่ในรายชื่อที่ธนาคารกำหนด เท่านั้น
  • ลูกค้าสามารถยื่นคำขอใช้บริการ และเอกสารประกอบการขอใช้บริการได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชี อยู่ หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย
เอกสารที่ต้องใช้
  • ใบคำขอใช้บริการ “Application For Purchase/Discount Without Recourse Under Letter of Credit ที่ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทลงนามพร้อมประทับตรา
  • ต้นฉบับ L/C ที่ระบุชื่อลูกค้าเป็นผู้รับประโยชน์และไม่ใช่ Restricted L/C
  • ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E)
  • เอกสารการส่งออกตามที่ L/C กำหนด
  • หนังสือ หรือ ข้อความจากระบบ SWIFT แจ้ง Accept ยืนยันวันครบกำหนด (Maturity Date) จากธนาคารผู้เปิด L/C (Issuing Bank)

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse  
(0.53 MB) PDF