การค้าระหว่างประเทศ
บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต L/C Transferring

บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต L/C Transferring

ประหยัดต้นทุนการเปิด L/C สำหรับผู้ค้าคนกลาง ด้วยบริการโอน L/C ผ่านธนาคารกรุงไทย
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
บริการโอน L/C ให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้ขาย
โดยธนาคารช่วยตรวจสอบเงื่อนไขและให้คำแนะนำก่อนโอน L/C
checkimg
สะดวก ผู้ค้าคนกลางที่จัดหาสินค้าจากผู้ผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อส่งไปจำหน่ายให้แก่ผู้นำเข้าตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
checkimg
เพิ่มความน่าเชื่อถือ
ในการชำระสินค้าให้แก่ผู้ผลิตสินค้า

<div class="content-title-1"> ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข</div> <ul> <li class="content-desc2"> ลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) หรือผู้รับประโยชน์ตาม L/C ยื่นหนังสือคำขอโอน L/C ต่อธนาคารที่มีข้อความเป็นไปตาม L/C และไม่ขัดต่อข้อกำหนดใน UCP Latest version</li> <li class="content-desc2"> L/C ที่ผู้รับประโยชน์คนแรกมาขอโอนต้องระบุไว้ว่าโอนได้ (Transferable)</li> <li class="content-desc2"> L/C ต้องไม่ห้ามการส่งสินค้าบางส่วนหรือส่งเป็นงวด ๆ (Partial Shipment) ในกรณีที่โอน L/C บางส่วนไปให้ผู้รับประโยชน์คนที่ 2</li> </ul> <div class="content-title-1"> เอกสารการขอใช้บริการ</div> <ul> <li class="content-desc2"> แบบฟอร์มหนังสือคำขอโอน L/C (Application for Transferable L/C)</li> <li class="content-desc2"> L/C ต้นฉบับ <ul> <li> <strong>กรณี Transfer L/C </strong> <ul> <li> APPLICATION FOR TRANSFERABLE CREDIT</li> <li> Letter of Credit (Original)</li> <li> Pro-forma invoice, Contract, Purchase Order หรือ เอกสารอื่นใดที่มี่ชื่อและความหมายคล้ายกัน</li> </ul> </li> <li> <strong>กรณีแก้ไข Transfer L/C </strong> <ul> <li> APPLICATION FOR AMENDMENT TRANSFERABLE CREDIT</li> <li> Letter of Credit (Original) และ/หรือ Amendment Letter of Credit (Original)</li> <li> เอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ จดหมายโต้ตอบทาง e mail หรือ REVISE PRO-FORMA INVOICE</li> </ul> </li> </ul> </li> <li class="content-desc2"> เอกสาร Advise L/C จาก Advising Bank</li> </ul>