การค้าระหว่างประเทศ
บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต L/C Transferring

บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต L/C Transferring

ประหยัดต้นทุนการเปิด L/C สำหรับผู้ค้าคนกลาง ด้วยบริการโอน L/C ผ่านธนาคารกรุงไทย
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
บริการโอน L/C ให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้ขาย
โดยธนาคารช่วยตรวจสอบเงื่อนไขและให้คำแนะนำก่อนโอน L/C
checkimg
สะดวก ผู้ค้าคนกลางที่จัดหาสินค้าจากผู้ผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อส่งไปจำหน่ายให้แก่ผู้นำเข้าตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
checkimg
เพิ่มความน่าเชื่อถือ
ในการชำระสินค้าให้แก่ผู้ผลิตสินค้า

ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
 • ลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) หรือผู้รับประโยชน์ตาม L/C ยื่นหนังสือคำขอโอน L/C ต่อธนาคารที่มีข้อความเป็นไปตาม L/C และไม่ขัดต่อข้อกำหนดใน UCP Latest version
 • L/C ที่ผู้รับประโยชน์คนแรกมาขอโอนต้องระบุไว้ว่าโอนได้ (Transferable)
 • L/C ต้องไม่ห้ามการส่งสินค้าบางส่วนหรือส่งเป็นงวด ๆ (Partial Shipment) ในกรณีที่โอน L/C บางส่วนไปให้ผู้รับประโยชน์คนที่ 2
เอกสารการขอใช้บริการ
 • แบบฟอร์มหนังสือคำขอโอน L/C (Application for Transferable L/C)
 • L/C ต้นฉบับ
  • กรณี Transfer L/C
   • APPLICATION FOR TRANSFERABLE CREDIT
   • Letter of Credit (Original)
   • Pro-forma invoice, Contract, Purchase Order หรือ เอกสารอื่นใดที่มี่ชื่อและความหมายคล้ายกัน
  • กรณีแก้ไข Transfer L/C
   • APPLICATION FOR AMENDMENT TRANSFERABLE CREDIT
   • Letter of Credit (Original) และ/หรือ Amendment Letter of Credit (Original)
   • เอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ จดหมายโต้ตอบทาง e mail หรือ REVISE PRO-FORMA INVOICE
 • เอกสาร Advise L/C จาก Advising Bank