การค้าระหว่างประเทศ
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า Import Bills for Collection B/C

บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า Import Bills for Collection B/C

รับแจ้งเอกสารสินค้าเข้าเพื่อนำไปออกสินค้าได้รวดเร็ว
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คล่องตัว เชื่อถือในการทำธุรกิจ
ด้วยบริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า
แบบ D/P หรือ D/A
checkimg
รวดเร็ว ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารเพื่อออกสินค้าทันที
เมื่อมีการชำระเงินหรือรองรับตั๋วตามเงื่อนไข

<div class="content-title-1"> เงื่อนไขการใช้บริการ</div> <ul> <li class="content-desc2"> กรณีเป็นลูกค้าธนาคาร จะแจ้งให้ลูกค้าชำระเงินหรือรับรองตั๋วตามเงื่อนไข เพื่อรับเอกสารไปออกสินค้า</li> <li class="content-desc2"> กรณียังไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคาร จะส่งเอกสารไปยังธนาคารที่ผู้ซื้อมีบัญชี พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบ</li> </ul> <div class="content-title-1"> เอกสารอ้างอิง</div> <div class="content-desc2"> ตั๋วและเอกสารเรียกเก็บเงินแบบ B/C</div>