การค้าระหว่างประเทศ

บริการ เปิด/ แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C
บริการ เปิด/ แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C
เพิ่มความมั่นใจในการนำเข้าสินค้า สามารถแจ้งหมายเลข L/C ให้คู่ค้าได้ทันที
บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt
บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt
เสริมสภาพคล่องธุรกิจด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า Import Bills for Collection B/C
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า Import Bills for Collection B/C
รับแจ้งเอกสารสินค้าเข้าเพื่อนำไปออกสินค้าได้รวดเร็ว
โอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป
โอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป
โอนเงินระหว่างประเทศได้ทั่วโลก โอนสะดวก รับสบาย
สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing
สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing
เสริมสภาพคล่องธุรกิจด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
บริการ เปิด/ แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C
บริการ เปิด/ แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C
บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt
บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า Import Bills for Collection B/C
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า Import Bills for Collection B/C
โอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป
โอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป
สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing
สินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้า Import Financing
บริการค้ำประกันเพื่อรับสินค้า Shipping Guarantee and Delivery Order
บริการค้ำประกันเพื่อรับสินค้า Shipping Guarantee and Delivery Order
บริการออกหนังสือค้ำประกัน ตามคำร้องขอของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ในประเทศไทย Inward Guarantee
บริการออกหนังสือค้ำประกัน ตามคำร้องขอของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ในประเทศไทย Inward Guarantee
บริการออก/แก้ไข/ยกเลิก หนังสือค้ำประกัน (L/G หรือ Standby L/C) ไปยังผู้รับผลประโยชน์ในต่างประเทศ Outward Guarantee
บริการออก/แก้ไข/ยกเลิก หนังสือค้ำประกัน (L/G หรือ Standby L/C) ไปยังผู้รับผลประโยชน์ในต่างประเทศ Outward Guarantee
บริการแจ้งการ เปิด/แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิต Letter of Credit Advising/Amendment Advising
บริการแจ้งการ เปิด/แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิต Letter of Credit Advising/Amendment Advising