การค้าระหว่างประเทศ

บริการออกหนังสือค้ำประกัน ตามคำร้องขอของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ในประเทศไทย (Inward Guarantee)
บริการออกหนังสือค้ำประกัน ตามคำร้องขอของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ในประเทศไทย (Inward Guarantee)
มั่นใจด้วยเครดิตธนาคารที่มีเครือข่ายธนาคารตัวแทนครอบคลุมทั่วโลก
บริการออก/แก้ไข/ยกเลิก หนังสือค้ำประกัน (L/G หรือ Standby L/C) ไปยังผู้รับผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Outward Guarantee)
บริการออก/แก้ไข/ยกเลิก หนังสือค้ำประกัน (L/G หรือ Standby L/C) ไปยังผู้รับผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Outward Guarantee)
ทำธุรกิจกับคู่ค้าในต่างประเทศอย่างมั่นใจ ตอบสนองทุกความต้องการ
บริการ เปิด/ แก้ไข L/C (L/C Issuance/ Amendment) และตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C (Inward Foreign Sight Bills & Inward Foreign Usance Bills  under L/C: FIB/ FUIB)
บริการ เปิด/ แก้ไข L/C (L/C Issuance/ Amendment) และตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C (Inward Foreign Sight Bills & Inward Foreign Usance Bills under L/C: FIB/ FUIB)
เพิ่มความมั่นใจในการนำเข้าสินค้า สามารถแจ้งหมายเลข L/C ให้คู่ค้าได้ทันที
Trust Receipt (T/R) บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
Trust Receipt (T/R) บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
เสริมสภาพคล่องธุรกิจด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collection B/C)
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collection B/C)
รับแจ้งเอกสารสินค้าเข้าเพื่อนำไปออกสินค้าได้รวดเร็ว
บริการออกหนังสือค้ำประกัน ตามคำร้องขอของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ในประเทศไทย (Inward Guarantee)
บริการออกหนังสือค้ำประกัน ตามคำร้องขอของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ในประเทศไทย (Inward Guarantee)
บริการออก/แก้ไข/ยกเลิก หนังสือค้ำประกัน (L/G หรือ Standby L/C) ไปยังผู้รับผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Outward Guarantee)
บริการออก/แก้ไข/ยกเลิก หนังสือค้ำประกัน (L/G หรือ Standby L/C) ไปยังผู้รับผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Outward Guarantee)
บริการ เปิด/ แก้ไข L/C (L/C Issuance/ Amendment) และตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C (Inward Foreign Sight Bills & Inward Foreign Usance Bills  under L/C: FIB/ FUIB)
บริการ เปิด/ แก้ไข L/C (L/C Issuance/ Amendment) และตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C (Inward Foreign Sight Bills & Inward Foreign Usance Bills under L/C: FIB/ FUIB)
Trust Receipt (T/R) บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
Trust Receipt (T/R) บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collection B/C)
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collection B/C)
Import Financing สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า
Import Financing สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า
สลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้าขนส่งทางอากาศ (Delivery Order: D/O) และ ขนส่งทางเรือ(Shipping Guarantee: S/G)
สลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้าขนส่งทางอากาศ (Delivery Order: D/O) และ ขนส่งทางเรือ(Shipping Guarantee: S/G)
แจ้งการเปิด/แก้ไข L/C (L/C Advising/ Amendment Advising)
แจ้งการเปิด/แก้ไข L/C (L/C Advising/ Amendment Advising)
Transfer L/C (บริการโอน L/C)
Transfer L/C (บริการโอน L/C)