บริการการค้าต่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์
Krungthai Trade Online

Krungthai Trade Online

จะนำเข้าหรือส่งออก ก็ทำธุรกรรมต่างประเทศออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ครบวงจร
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวกสบาย
ทำรายการได้ทุกที่ทุกเวลา
checkimg
ปลอดภัยสูงสุด
ด้วยมาตรฐาน ISO 27001:2013
checkimg
รวดเร็ว
เรียกดูข้อมูลได้อย่าง Real Time
checkimg
ง่าย
ทำรายการผ่านระบบออนไลน์อย่างครบวงจร

รายละเอียดการให้บริการ

บริการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศออนไลน์จากธนาคารกรุงไทย ทั้งในด้านธุรกิจเพื่อการนำเข้า ธุรกิจเพื่อการส่งออก เช่น การจองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงินระหว่างประเทศ รวมถึงบริการแจ้งเตือนวงเงิน ภาระหนี้คงค้าง และเอกสารต่างๆภายใต้มาตรฐาน ISO 27001:2013 ซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย

บริการ Krungthai Trade Online ประกอบด้วย
บริการ รายละเอียดการให้บริการ
บริการเพื่อธุรกิจนำเข้า
(Import Business Services)
 • L/C Issuance: บริการเปิด/แก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต
 • Trust Receipt or T/R: บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
 • Import Financing: บริการสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า
 • Shipping Guarantee Issuance: บริการออกหนังสือค้ำประกันต่อบริษัทเรือ
 • Delivery Order Endorsement: บริการสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้าขนส่งทางอากาศ
บริการเพื่อธุรกิจส่งออก (Export Business Services)
 • Pre/Post Shipment Financing or Packing Credit: บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก
 • Foreign Bills Under L/C Purchased or FPL : บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
 • Foreign Bills for Collection Purchased or FPC : บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก
 บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • e-FX : บริการจองขายอัตราแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์
 บริการเงินโอนระหว่างประเทศ
 • Global Inward Remittance รับเงินโอนจากต่างประเทศ
 • Global Outward Remittance โอนเงินไปต่างประเทศ
 บริการอื่นๆ
 • ตรวจสอบยอดคงเหลือวงเงินสินเชื่อด้านต่างประเทศภาระคงค้างประเภทต่างๆ ที่มีกับธนาคาร
 • แจ้งเตือนวันครบกำหนดของตั๋ว หรือตรวจสอบภาระคงค้างของตั๋วได้แบบ Real-Time
 • แจ้งเตือนเอกสารเข้า และแจ้งข้อผิดพลาดของเอกสาร พร้อมทั้งสามารถทำการส่งเอกสารผ่านทางออนไลน์ได้ทันที

เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 27001:2013
ISO 27001 เป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลที่ธนาคารกรุงไทยได้รับรองจาก UKAS (United Kingdom Accreditation Service) จากประเทศอังกฤษ ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับการรับรอง ISO 27001 ด้านบริการ Trade Finance ตั้งแต่ปี 2012 และต่อเนื่องเรื่อยมาถึงการพัฒนา ISO 27001 ของปี 2013 ในปัจจุบัน

ธนาคารกรุงไทยมีความมุ่งมั่นในการให้บริการโดยนำมาตรฐานนี้มาเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ทำธุรกิจการค้าต่างประเทศ ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยในข้อมูลและภัยคุกคามต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการใช้งานของข้อมูลให้สามารถทำรายการได้อย่างครบวงจรและตรวจสอบธุรกรรมแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยมาตรฐานระดับโลก