เงินฝาก
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ

เงินฝากเงินตราต่างประเทศ

สกุลเงินต่างประเทศ ออมได้!
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ฝากเงินได้มากถึง 13 สกุลเงิน
ได้แก่ USD, GBP, EUR, JPY, SGD, CHF, AUD, NZD, HKD, CADCNY, MYR และ IDR
checkimg
สะดวกสำหรับผู้มีรายรับเป็นเงินสกุลต่างประเทศ
checkimg
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ช่วยบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
checkimg
ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบาท
checkimg
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินผันผวน

การเปิดบัญชี
 1. เปิดบัญชีได้ทั้งนิติบุคคลไทยและต่างชาติ สำหรับลูกค้าบุคคล อ่านรายละเอียด ที่นี่ เลือกฝากได้ทั้งแบบออมทรัพย์ ฝากประจำ และกระแสรายวัน
 2. ติดต่อทำธุรกรรมได้ทุกสาขา
 3. ทำธุรกรรมได้ทุกวัน 
ข้อควรรู้
ควรติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อพิจารณาผลตอบแทนเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยที่ได้
INTEREST RATES
การจ่ายดอกเบี้ย และหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจ่ายดอกเบี้ย ข้อมูลเพิ่มเติม
เงินฝากออมทรัพย์ จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย. และ ธ.ค.)
เงินฝากประจำ จ่ายตามเวลาที่ครบกำหนดการฝากตามอัตราดอกเบี้ยซึ่งกำหนดในวันที่ฝากเงิน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดจะถูกหัก 2% จากอัตราดอกเบี้ย
บัญชีกระแสรายวัน ไม่มีดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยรับฝากเงินสกุลต่างประเทศของธนาคาร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย
หักภาษี ณ ที่จ่าย ข้อมูลเพิ่มเติม
1% สำหรับนิติบุคคล เงินฝากออมทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษี หากดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกินปีละ 20,000 บาท
สำหรับองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ ไม่หักภาษี

รายละเอียดการฝากเงิน
กลุ่มลูกค้า หลักเกณฑ์ นิติบุคคล
ผู้มีแหล่งเงินได้สกุลเงินต่างประเทศ จากต่างประเทศ ไม่ต้องแสดงภาระผูกพัน ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน (SFCD)
ผู้มีแหล่งเงินได้สกุลเงินต่างประเทศ จากในประเทศ แสดงภาระผูกพัน ฝากได้ตามจำนวนที่เป็นภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศ (DFCD)
ไม่มีภาระผูกพัน USD 5 ล้าน หรือ สกุลอื่นเทียบเท่า (DSFCD)
สัญชาติไทย ฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศ ได้ไม่เกิน 10,000 USD หรือสกุลอื่นเทียบเท่าตามอัตราตลาด ต่อวัน
ชาวต่างชาติ ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน

ค่าธรรมเนียมการฝาก
ลักษณะการฝาก ค่าธรรมเนียม ข้อมูลเพิ่มเติม
สกุลเงินต่างประเทศ ที่มีแหล่งที่มาจากในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการฝาก 1% ของยอดเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท
ค่าธรรมเนียมการถอนสกุล USD 0.6% ของยอดเงิน สกุลอื่น 1% ของยอดเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท
นำเงินบาทซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชี ใช้อัตราแลกเปลี่ยน SELLING T/T
 1. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการฝาก
 2. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการถอนเพื่อแลกเป็นเงินบาท
 3. ไม่เก็บค่าธรรมเนียม Commission in Lieu of Exchange 1/4% หรือขั้นต่ำ 500 บาท
  กรณีถอนเพื่อโอนออกไปต่างประเทศ (Outward T/T) แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่นำฝาก

ค่า Foreign Bank's Charge

 1. Charge Ben ผู้รับเงินปลายทาง ได้รับเงินไม่เต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 20.-
 2. Charge Our ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 50.-
ชาวต่างชาติต้องแสดง Work Permit และหนังสือรับรองรายได้ ซื้อได้ไม่เกินรายได้ที่ได้รับ
โอนเงินไปต่างประเทศผ่านทาง Internet โดยแจ้ง Advice เงินโอนต่างประเทศขาเข้าและขาออกทาง e-mail ไม่คิดค่าธรรมเนียม การรับฝากจากผู้ที่มีแหล่งเงินตราจากในประเทศ ยอดเงินฝากคงค้างสูงสุดของผู้ฝากต่อราย (รวมทุกสกุลและทุกธนาคาร) ต้องไม่เกินจำนวนเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ความเสี่ยง
 1. อัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้น - ลงตามภาวะตลาด
 2. ธนาคารใช้อัตราขาย T/T SELLING ในการคำนวณขายเงินตราต่างประเทศให้ลูกค้า เพื่อนำมาฝากเข้าบัญชีเงินฝาก FCD
 3. ธนาคารใช้อัตรารับซื้อ T/T ในการรับแลกเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝาก FCD ของลูกค้า
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า
 • รายงานการประชุมกรรมการบริษัท แสดงความจำนงจะขอเปิดบัญชีของธนาคาร รวมทั้งกำหนดอำนาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตรา
 • รายชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 • ธนาคารบริการเงินโอนต่างประเทศผ่านทาง Internet โดยแจ้ง Advice เงินโอนต่างประเทศขาเข้าและขาออกทาง e-mail โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ทั้งนี้ การรับฝากจากผู้ที่มีแหล่งเงินตราจากในประเทศ ยอดเงินฝากคงค้างสูงสุดของผู้ฝากต่อราย (รวมทุกสกุลและทุกธนาคาร) ต้องไม่เกินจำนวนเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ฝากเงินต่างประเทศปลอดภัย ให้กรุงไทยดูแลคุณ
 • เปิดบริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักนานาเหนือ (ชั้น 2)
 • งานบริการเงินฝากต่างประเทศ ฝ่ายธุรกิจปริวรรต (ชั้น 6 อาคารนานาเหนือ)

ดาวน์โหลด
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)  
(0.20 MB) PDF
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)  
(0.34 MB) PDF
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)  
(0.31 MB) PDF