บัตร
บัตรกรุงไทย ฟลีทการ์ด (Krungthai Fleet Card)

บัตรกรุงไทย ฟลีทการ์ด
(Krungthai Fleet Card)

เปลี่ยนเรื่องบริหารค่าน้ำมันให้เป็นเรื่องง่าย
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เพิ่มสภาพคล่องให้องค์กร
มีระยะเวลาจ่ายเงินสูงสุดถึง 55 วัน
checkimg
สะดวกรวดเร็ว
ไม่ต้องจ่ายเงินสดก่อน
checkimg
ใช้ได้กับปั้มทั่วประเทศ
ที่มีเครื่องหมายรับบัตร
checkimg
จ่ายค่าบัตรง่าย
ทั้งหักบัญชีอัตโนมัติหรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

FEE RATES
ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
(ยกเว้นเรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ทดแทนใบละ 50 บาท

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน(หากชำระล่าช้า)
 • อัตราดอกเบี้ย 15 % ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 3 % ต่อปี
ข้อควรรู้
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมบัตรฟลีทการ์ดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดการให้บริการ
เป็นบัตรเพื่อชำระค่าบริการในการเติมน้ำมัน และก๊าซ NGV ซึ่งเป็นทางเลือกให้บริษัทสามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมัครใช้บริการ ง่ายนิดเดียว
 1. หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ:
  • หนังสือแจ้งความประสงค์จากหน่วยงาน
  • สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐของผู้มีอำนาจลงนามและผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงาน
  • สำเนาหนังสือคำสั่งมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง ของผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงาน แผนที่ (ถ้ามี)
 2. บมจ./บจก./หจก./องค์กรการกุศล และนิติบุคคลอื่นๆ
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกหน้าอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่สมัคร
  • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามและผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
  • หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
  • สำเนางบการเงินปีล่าสุด
  • สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีรายได้หลัก) ย้อนหลัง 3 เดือน แผนที่ (ถ้ามี)
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
 • บัตรแต่ละใบสามารถกำหนดให้เป็นบัตรประจำรถได้ โดยบัตรจะระบุชื่อหน่วยงาน ขององค์กร ยี่ห้อรถและเลขทะเบียนรถ
 • บัตรมี PIN เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต หากกดรหัสผิด 3 ครั้งจะถูกล็อก (สามารถแจ้งให้ปลดล็อกได้โดยใช้บัตรใบเดิม) หรือใช้ลายมือชื่อเหมือนการใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าน้ำมันและสินค้า ณ ปั้มที่รับบัตรได้
 • สามารถกำหนดประเภทน้ำมันของบัตรแต่ละใบได้ เช่น เบนซิน แก๊สโซฮอลล์ E20 E85 ดีเซล ก๊าซเอ็นจีวี เป็นต้น
 • สามารถกำหนดการใช้งานได้ เช่น จำนวนเงิน จำนวนลิตร ช่วงเวลาในการเติม เช่น ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำขอปฎิเสธรายการเรียกเก็บ
แบบฟอร์มคำขอปฎิเสธรายการเรียกเก็บ  
(0.05 MB) DOCX
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด  
(0.03 MB) DOC
แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกการใช้บัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกการใช้บัตรฟลีทการ์ด  
(0.04 MB) XLSX
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต (Update 18-07-2556)
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต (Update 18-07-2556)  
(0.05 MB) DOC
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน  
(0.05 MB) DOCX
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด  
(0.06 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงาน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงาน  
(0.04 MB) XLSX
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ  
(0.03 MB) DOC
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล  
(0.05 MB) DOC
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ด  
(0.14 MB) XLS
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก  
(0.04 MB) DOC
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ  
(0.04 MB) DOC
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีทีฟลีทการ์ด  
(0.21 MB) XLS
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด  
(0.55 MB) XLS
[การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์] ผลิตภัณฑ์บัตร Fleet Card
[การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์] ผลิตภัณฑ์บัตร Fleet Card  
(0.23 MB) PDF
ใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
ใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด  
(0.32 MB) PDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด  
(0.09 MB) XLSX
แบบฟอร์มชำระยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มชำระยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด  
(0.15 MB) PDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่จดทะเบียนตามกฏหมาย
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่จดทะเบียนตามกฏหมาย  
(0.04 MB) XLSX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ด  
(0.18 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีทีฟลีทการ์ด  
(0.10 MB) XLSX
สัญญาค้ำประกัน (บัตรฟลีทการ์ด)
สัญญาค้ำประกัน (บัตรฟลีทการ์ด)  
(0.03 MB) DOCX
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ธ.พาณิชย์
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ธ.พาณิชย์  
(0.06 MB) DOC
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษีของบัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษีของบัตรฟลีทการ์ด  
(0.04 MB) XLSX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์เอสโซ่ฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์เอสโซ่ฟลีทการ์ด  
(0.21 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีทีฟลีทการ์ด  
(0.21 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์บางจากฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์บางจากฟลีทการ์ด  
(7.76 MB) XLS
คู่มือการใช้บัตรฟลีทการ์ด
คู่มือการใช้บัตรฟลีทการ์ด  
(0.61 MB) PDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร  
(0.03 MB) XLSX
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด  
(0.20 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด(ชั่วคราว)
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด(ชั่วคราว)  
(0.04 MB) XLSX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด  
(0.09 MB) XLSX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีฟลีทการ์ด  
(0.17 MB) XLS
ใบสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online
ใบสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online  
(0.76 MB) PDF
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet)  
(0.39 MB) PDF
ใบสมัครใช้บริการ KTB e-Withholding Tax
ใบสมัครใช้บริการ KTB e-Withholding Tax  
(0.32 MB) PDF
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ KTB Corporate Online
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ KTB Corporate Online  
(0.55 MB) PDF
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจ (กรณีลูกค้ารายเดิม)
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจ (กรณีลูกค้ารายเดิม)  
(0.04 MB) DOC
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจ (กรณีลูกค้ารายใหม่)
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจ (กรณีลูกค้ารายใหม่)  
(0.04 MB) DOC