บัตร
บัตรกรุงไทยโลจิสติกส์ (Krungthai Logistics Card)

บัตรกรุงไทยโลจิสติกส์ (Krungthai Logistics Card)

ชำระค่าภาระและค่าบริการให้กับกรมศุลกากร, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, คลังสินค้า TG Cargo, BFS Cargo และหน่วยงานที่ร่วมโครงการผ่านเครื่อง Mobile EDC
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ลดภาระการออกเช็ค
checkimg
ลดความเสี่ยงในการพกเงินสด
checkimg
สะดวก
ชำระค่าภาระและค่าบริการ ผ่านเครื่อง Mobile EDC ณ จุดบริการ

INTERESTS
&PERIOD
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี
130 บาท
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ 25 บาท/รายการ
INTERESTS&PERIOD อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
เอกสารประกอบการสมัคร
 • บมจ. / บจก. / หจก. 
  • ใบคำขอสมัคร
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกหน้า อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่สมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งจากบริษัท
  • หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต
 • หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรการกุศลและอื่นๆ 
  • ใบคำขอสมัคร
  • หนังสือแจ้งความประสงค์จากหน่วยงาน
  • สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงาน
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐของผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงาน
  • สำเนาหนังสือคำสั่งอำนาจจัดซื้อจัดจ้างของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
ใบคำขอสมัคร
ใบคำขอสมัคร  
(0.17 MB) PDF