บัตร
บัตรชำระภาษีกรมสรรพากร (Tax Smart Card)

บัตรชำระภาษีกรมสรรพากร (Tax Smart Card)

ชำระภาษีง่ายๆ ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครื่อง Mobile EDC
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ชำระภาษีง่ายๆ
ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครื่อง Mobile EDC ณ เคาน์เตอร์รับชำระภาษี
checkimg
ปลอดภัย
ใช้คู่กับลายเซ็นต์หลังบัตรในการทำรายการ

INTERESTS
&PERIOD
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี
130 บาท
ค่าธรรมเนียมการชำระภาษี 10 บาท/รายการ
INTERESTS&PERIOD อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
ข้อควรรู้
ไม่สามารถใช้บัตรทำรายการที่เครื่อง ATM ทุกประเภท และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
เอกสารประกอบการสมัคร
 • บมจ. / บจก. / หจก. 
  • ใบคำขอสมัคร
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกหน้า อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่สมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งจากบริษัท
  • หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต
 • หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรการกุศลและอื่นๆ 
  • ใบคำขอสมัคร
  • หนังสือแจ้งความประสงค์จากหน่วยงาน
  • สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงาน
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐของผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงาน
  • สำเนาหนังสือคำสั่งอำนาจจัดซื้อจัดจ้างของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของหน่วยงาน