บริการโอนเงินและจ่ายเงิน
Request to Pay

Request to Pay

ตรงเวลา ตามยอด ตรวจสอบได้
FEE RATES
อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 3 บาท/รายการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นบริการที่ให้ผู้รับเงินที่ลงทะเบียน PromptPay (Payee/ Request Sender) สามารถส่งรายละเอียดรายการโอนเงิน/ชำระเงิน ไปยังผู้จ่ายเงินที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ (Payer/Request Receiver) เพื่อยืนยันทำรายการโอนเงิน/ชำระเงิน โดยมีรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบ ดังนี้
 1. Request to Pay Credit Transfer (โอนเงิน) เป็นการส่งจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) เพื่อให้ปลายทางที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) โอนเงินกลับมายัง PromptPay ID: หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 2. Request to Pay Bill Payment (ชำระเงิน) เป็นการส่งจากหน่วยงานรับชำระเงิน (Biller) ที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) Cross Bank Bill Payment ไว้ เพื่อให้ปลายทางทำรายการชำระเงินกลับมายัง หน่วยงานรับชำระเงิน (Biller)
เงื่อนไขและขั้นตอน
 1. ผู้รับและผู้ส่ง Request to Pay สามารถสมัครบริการ Request to Pay ได้กับธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) ไว้ โดยช่องทาง/วิธีการสมัคร และทำรายการ Request to Pay ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร
 2. การรับรายการ Request t to Pay Bill Payment (ชำระเงิน) ที่เป็นการส่งจากหน่วยงานรับชำระเงิน (Biller) ที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) Cross Bank Bill Payment ไว้ เพื่อให้ปลายทางทำรายการชำระเงิน ผู้รับ Request to Pay Bill Payment จะต้องติดต่อแจ้งความประสงค์กับหน่วยงานรับชำระ (Biller) ด้วย
ช่องทางการสมัครใช้บริการ
 • สาขาธนาคาร
 • Krungthai Netbank
 • ATM/ADM (เริ่มให้บริการ 23 มีนาคม 2561)
ช่องทางการทำรายการรับและส่ง Request to Pay
Krungthai Netbank
คำถามที่พบบ่อย
 
 • ช่องทางการชำระเงิน เมื่อได้รับการแจ้งเตือน
   • ผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนสามารถชำระเงินผ่าน Krungthai netbank สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สาขาธนาคาร
   • ในกรณีที่ผู้รับการแจ้งเตือน ชำระเงินผ่านคนละช่องทางกับที่ได้รับการแจ้งเตือน ข้อความแจ้งเตือนจะค้างอยู่ในระบบจนกว่าจะหมดอายุ ผู้รับการแจ้งเตือนควรกดยกเลิกรายการแจ้งเตือนดังกล่าวเพื่อป้องกันการทำรายการซ้ำซ้อน
 • ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ หรือไม่
  • ทั้งผู้ส่งการแจ้งเตือน และผู้รับการแจ้งเตือนต้องสมัครใช้บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดให้บริการ