บริการสภาพคล่อง
A/C Transfer

A/C Transfer

สะดวก รวดเร็ว คล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รวดเร็ว
คล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
checkimg
สะดวก
มีหลากหลายช่องทางการให้บริการ
checkimg
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
checkimg
ประหยัด
ลดต้นทุนในการดำเนินการ

ลักษณะของบริการ
บริการโอนเงินระหว่างบัญชี จากบัญชีเงินฝากบัญชีใดบัญชีหนึ่งของบริษัท / หน่วยงานที่มีอยู่กับธนาคาร ไปยังบัญชีตนเองหรือบัญชีบุคคลอื่น โดยผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
ช่องทางการให้บริการ Account Trasfer
  • สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
  • ATM / ADM
  • Tele Banking
  • Internet Banking/Krungthai NEXT