บริการเรียกเก็บเงิน
บริการช่องทางชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์ (Krungthai Page 2 Page)

บริการช่องทางชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์ (Krungthai Page 2 Page)

เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าของคุณสามารถชำระเงินง่าย ทำรายการออนไลน์ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รับชำระเงินง่าย สะดวกสบาย ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
แจ้งผลทำรายการให้ลูกค้าทันทีเมื่อได้รับเงินผ่าน SMS หรือ EMAIL
checkimg
ปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสากล
checkimg
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ด้วยข้อมูล Real Time

FEE RATES
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าบริการ
ค่าบริการแรกเข้า
200,000 บาท
ค่าบริการทำรายการ
  • อัตราคงที่ (Fixed rate)
  • อัตราเปอร์เซ็นต์ (Percentage rate)
รายการละ 25 บาท
ส่วนเกินของ 30,000 บาทคิดค่าบริการ 0.1% แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท

รายละเอียดการให้บริการ

ระบบการชำระเงินให้เจ้าของกิจการ สามารถรับชำระเงินจากลูกค้าได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทย โดยลูกค้าที่จะชำระเงินต้องสมัครใช้บริการ

  • Krungthai NEXT และบัตรกรุงไทยวีซ่าเดบิต (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
  • Krungthai Corporate Online (สำหรับลูกค้านิติบุคคล)

ระบบมีความปลอดภัยสูง ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขจำนวนเงินที่แจ้งให้ชำระได้และหากเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ระบบจะปฏิเสธการจ่ายเงินทันที

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รายงานการประชุมของคณะกรรมการนิติบุคคล ที่ระบุให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการขอใช้บริการ Bill Payment จากธนาคาร กรณีหน่วยงาน/องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทำหนังสือแสดงความจำนงขอใช้บริการ Krungthai Bill Payment ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้รับมอบอำนาจของหน่วยงานนั้น เพื่อใช้แทนรายงานการประชุม

2. สำเนาภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท

3. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งนายทะเบียนฯ รับรองการจดทะเบียนไว้ไม่เกิน 1 เดือน

4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

5. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล

6. ภาพถ่ายบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

7. บันทึกข้อตกลง (MOU) Krungthai Bill Payment ของธนาคารหรือ MOU Krungthai Bill Payment ที่ผู้ขอใช้บริการจัดทำขึ้นมาใหม่ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแล้ว และ/หรือ Krungthai Bill Payment Application ที่ได้ระบุรายละเอียดการขอใช้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารและอัตราค่าบริการแล้ว โดยผู้มีอำนาจสูงสุดหรือผู้รับมอบอำนาจของหน่วยงานเป็นผู้ลงนามพร้อมตราประทับ(ถ้ามี) ในเอกสารดังกล่าวรวมถึงลงนามกำกับรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 1-6