เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

       บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”) ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร (https://www.ktb.co.th) ซึ่งธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดทั้งทุ่มเทในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มีการเฝ้าระวัง และตรวจสอบเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพร้อมให้บริการสำหรับท่านตลอดไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว
       ธนาคารเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ https://www.ktb.co.th ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ของธนาคารต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้งาน ซึ่งท่านมีหน้าที่ที่จะต้องอ่านโดยละเอียดก่อนเข้าใช้งาน การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างธนาคารกับท่าน หากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ธนาคาร กรุณาอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ดังนั้นธนาคารขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร ดังนี้
       ครอบคลุมเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของธนาคาร เมื่อเข้าถึงหน้าแรก (homepage) ของเว็บไซต์ธนาคารได้แล้ว หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับธนาคาร และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติม ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ธนาคาร เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลอัตราต่าง ๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร เป็นต้น
       ธนาคารอาจใช้ระบบ “cookie“ (คุกกี้) ในขณะที่ท่านกำลังใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานของ cookie จะสิ้นสุดลง เมื่อท่านออกจากการใช้งานเว็บไซต์ของธนาคาร
       ทั้งนี้ธนาคารสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเก็บข้อมูลทางสถิติจาก cookie หรือใช้ซอฟท์แวร์ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ ข้อมูลในด้านพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลของผู้ที่เขัาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ใช้งานในเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ และอื่น ๆ โดยธนาคารจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของธนาคาร ให้ตรงกับต้องการของท่านได้ดีเหมาะสมยิ่งขึ้น
       ธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เท่าที่จะทำให้การให้บริการของธนาคารมีประสิทธิภาพและถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคาร รวมถึงเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ มีโอกาสทางการเงินที่ดีจากธนาคาร สร้างความมั่นใจ ไว้วางใจ มีนวัตกรรมในการให้บริการทางการเงินที่ตรงใจ และอบอุ่นจากการให้บริการ
       ทั้งนี้ธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรหัสประจำตัว (User ID) รหัสผ่านส่วนตัว (Password) หรือรหัส PIN Code กับลูกค้าของธนาคารผ่านทางโทรศัพท์ SMS E-mail หรือช่องทางใด ๆ หากท่านพบการกระทำดังกล่าว กรุณาแจ้ง Krungthai Call Center โทร. 02 111 1111 หรือติดต่อสาขาของธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่
     ธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ธนาคารจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น หรือองค์กรภายนอกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
  • ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน เมื่อถูกร้องขอจากกรณี ต่อไปนี้
    • ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานราชการ เมื่อได้รับการร้องขอเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดี หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่กฎหมายกำหนด
    • ตามที่ท่านร้องขอและให้อำนาจกับธนาคารในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
    • รายงานข้อมูลต่อ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau)

คำสงวนสิทธิ
       ธนาคารได้จัดทำเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูล ด้านต่าง ๆ ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
       ธนาคารกรุงไทย และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตราสัญลักษณ์ (Logo) เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (Registered Trade Mark) รวมไปถึงสิ่งประกอบใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร อาทิ บทความ รูปภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว สื่อโฆษณา Graphic Animation และงานออกแบบต่าง ๆ ซึ่งถือว่าได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อการพาณิชย์หรือสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับหนังสือยินยอมจากธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร
       ธนาคารได้ดำเนินการจัดทำและบริหารจัดการเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะถูกคุ้มครองและบังคับใช้ด้วยกฎหมายไทย ซึ่งมิได้รับรองว่าเว็บไซต์แห่งนี้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศอื่น ๆ และท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศนั้น ๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ได้ถูกจัดทำขึ้น โดยมิได้มีจุดประสงค์ให้คำแนะนำหรือชี้แนะอย่างผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารบางชนิด อาจถูกจำกัดการขอใช้บริการ และสามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่หรือลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
       เว็บไซต์ของธนาคารอาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของของบุคคลที่สาม ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับธนาคาร อีกทั้งธนาคารยังมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อ และท่านต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางธนาคารแต่อย่างใด ทั้งนี้ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก สินค้าหรือบริการ เนื้อหาที่นำเสนอ การชำรุดบกพร่องของสินค้า หรือการผิดสัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของธนาคาร ดังนั้นท่านจึงมีหน้าที่อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ
       ทั้งนี้ หากท่านพบข้อมูลที่ผิดกฎหมายปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร กรุณาแจ้งมายังที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/Email ตามรายละเอียดดังนี้ เพื่อที่ธนาคารจะได้ระงับหรือนำข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบของธนาคารต่อไป
       บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
       35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
       โทร. 02 111 1111 E-mail Call.CallCenter@ktb.co.th
       ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเว็บไซต์ของธนาคารทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการเว็บไซต์ของธนาคาร อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านเว็บไซต์ของธนาคารนั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกโจรกรรมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใด ๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจากธนาคารแต่อย่างใด
       ข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยและนโยบายความเป็นส่วนตัว | KTB รายละเอียดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย และนโยบายความเป็นส่วนตัว วิธีการเก็บรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งานและเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม