แผนยุทธศาสตร์ และการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์ และการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์ Krungthai 3 Summits
       ในปี 2562 ธนาคารกรุงไทยยังคงใช้แผนยุทธศาสตร์เขาสามลูก (3 Summits) เป็นหลักในการดำเนินงาน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนและช่วยผลักดันภาครัฐในด้านต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและมีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการเข้ามาของความท้าทายใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคารในหลายด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและ Digital Technology ที่เข้ามามีบทบาทในภาคการธนาคารอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ทำให้ธนาคารต้องปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันเชิงธุรกิจควบคู่ไปกับการสนับสนุนภาครัฐได้ ดังนั้น ธนาคารจึงต้องเร่งดำเนินการ 3 ภารกิจหลักภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 Summits ไปพร้อมๆ กัน
KTB 3 Summits

KTB 3 Summits ภารกิจที่ 1
ภารกิจที่ 1 วางรากฐานให้แข็งแกร่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต
เช่น มีการบริหารจัดการการเติบโตของสินเชื่ออย่างมีคุณภาพควบคู่กับบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม มีการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับบริบทการแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนไป ยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ อาทิ ระบบ IT และ Data เป็นต้น

KTB 3 Summits ภารกิจที่ 2
ภารกิจที่ 2 สร้างกำไรที่เหมาะสมและยกระดับผลิตภัณฑ์เป็นการให้บริการที่ครบวงจร
เช่น ใช้โอกาสทางธุรกิจจากการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการต่อยอดไปสู่การขยายฐานลูกค้าให้สามารถเข้าถึงและครอบคลุมได้มากขึ้น ขยายโอกาสการขายผลิตภัณฑ์อื่น (Cross selling) โดยการใช้นวัตกรรมเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ในลักษณะ Solution ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาช่องทางการบริการในลักษณะ Omni-Channel เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า เป็นต้น

KTB 3 Summits ภารกิจที่ 3
ภารกิจที่ 3 สร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจในอนาคตจาก Krungthai Future Banking
เช่น มีการสร้างนวัตกรรมผ่าน Innovation Lab ที่เป็นหน่วยงานที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนำนวัตกรรมมาใช้ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจหลัก ระบบ IT การใช้ข้อมูล (Data) และการปรับปรุงกระบวนการภายใน (Internal Process) รวมทั้งมีการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจให้ครบวงจร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) กลุ่มการชำระเงิน (Payment) กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ (Health and Wellness) กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน (Education) และกลุ่มระบบขนส่ง (Mass Transit)


ดาวน์โหลด
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2562 ประจำไตรมาส 3
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2562 ประจำไตรมาส 3  
(0.33 MB) PDF
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2561
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2561  
(0.33 MB) PDF
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2560
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2560  
(0.29 MB) PDF