แผนยุทธศาสตร์ และการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์ และการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์ Krungthai 3 Summits
ในวันนี้ธนาคารกรุงไทยยังคงใช้แผนยุทธศาสตร์เขาสามลูก (3 Summits) เป็นหลักในการดำเนินงาน โดยในปี 2561 มีความท้าทายเข้ามากระทบการดำเนินงานของธนาคารในหลายด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและ Digital Technology ที่เข้ามามีบทบาทในภาคการธนาคารเร็วกว่าที่คิด ขณะที่ธนาคารมีภารกิจช่วยสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีความสำคัญและเร่งด่วน สิ่งเหล่านี้ทำให้ธนาคารต้องปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันเชิงธุรกิจควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐได้ ดังนั้น ธนาคารจึงต้องเร่งดำเนินการ 3 ภารกิจหลักภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 Summits ไปพร้อมๆ กัน
KTB 3 Summits

KTB 3 Summits ภารกิจที่ 1
ภารกิจที่ 1 ดำเนินการต่อเนื่องในการวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต
เช่น มีการปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม มีการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับบริบทการแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนไป ยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ อาทิ ระบบ IT และ Data เป็นต้น

KTB 3 Summits ภารกิจที่ 2
ภารกิจที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการในเรื่องธุรกิจหลัก พร้อมกับสนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐ
เช่น ปิดช่องว่างกับคู่เทียบในด้านกำไร ส่วนแบ่งการตลาด และประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการจากเดิมที่นำเสนอทีละผลิตภัณฑ์ไปสู่ Solution ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบ และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดการขายผลิตภัณฑ์อื่น (Cross selling) เป็นต้น

KTB 3 Summits ภารกิจที่ 3
ภารกิจที่ 3 สร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจในอนาคตจาก Krungthai Digital
เช่น ปรับโครงสร้างองค์กรและเสริมทักษะของบุคลากรให้รองรับการดำเนินธุรกิจในยุค Digital โดยมีการสร้างนวัตกรรมผ่าน Innovation Lab ที่เป็นสายงานจัดตั้งใหม่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนำเสนอนวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับรูปแบบของสาขาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนไป รวมทั้งมีการสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) เพื่อใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจให้ครบ


ดาวน์โหลด
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2561
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2561  -12 มี.ค. 2562
(0.33 MB) PDF
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2560
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2560  -31 พ.ค. 2561
(0.29 MB) PDF