คำถามที่พบบ่อย

คำถามของลูกค้าบุคคล
ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
Krungthai Corporate Online
บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ (ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai)
 • หลักทรัพย์อะไรบ้างที่จองซื้อ ผ่านระบบ Money Connect
  • หลักทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดจำหน่าย อาทิเช่น

   • หน่วยลงทุน (Investment Unit) คือ หลักทรัพย์ที่ออกขายโดยบริษัทจัดการลงทุนเพื่อระดมเงินเข้ากองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้น แล้วจัดสรรเงินในกองทุนนั้น
   • กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) คือ เป็นกองทรัพย์สินที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีลักษณะเป็นกองทรัสต์
   • หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) อาทิ Thailand Future Fund คือ กองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุน เพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สาธารณะในวงกว้างของประเทศไทย โดยกิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นกิจการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง
   • ตราสารหนี้เอกชน เช่น หุ้นกู้ (Corporate Debentures) คือ ตราสารหนี้ ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง และผู้ถือตราสาร หรือ ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลา และจะได้รับคืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด

 • เข้าไปที่ ระบบ Money Connect by Krungthai แล้วไม่เห็นหลักทรัพย์ที่เสนอขาย อาจเกิดจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
   • เวลาที่ผู้ลงทุนเข้าไปอาจไม่ใช่ช่วงวันที่เปิดเสนอขายหลักทรัพย์
   • ประเภทการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น อาจไม่ได้เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป แต่เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ หากผู้ลงทุนไม่เห็นรายการหลักทรัพย์ อาจเนื่องจากผู้ลงทุนยังไม่ได้เป็นลูกค้ากลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ของธนาคารกรุงไทย
   • หลักทรัพย์นั้นอาจมีโครงสร้างซับซ้อน หรือ ไม่เปิดจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน ระบบ Money Connect by Krungthai 

 • จะรู้ได้อย่างไรว่ามีหลักทรัพย์อะไรที่เสนอขายในช่วงนั้นและสามารถจองซื้อ ผ่านระบบ Money Connect ได้
   • ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นๆ  จากหนังสือชี้ชวน ในส่วนข้อมูลการเสนอขาย ที่ยื่นต่อสำนักงาน กลต. หรือ
   • สามารถเข้า ระบบ Money Connect by Krungthai  จะเห็นรายการหลักทรัพย์ที่เสามารถจองซื้อได้ หรือ
   • สอบถามผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือติดต่อ  Cell Center โทร  02-111-1111

 • หลักทรัพย์ทุกประเภท ที่ธนาคารกรุงไทยจัดจำหน่าย สามารถจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ Money Connect ได้ใช่หรือไม่
  • ไม่ใช่ อาจมีหลักทรัพย์บางประเภทมีโครงสร้างซับซ้อน ตัวอย่างเช่น Hybrid Bond (หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน เป็นต้น จะไม่เปิดช่องทางการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์  (Money Connect by Krungthai) 

Krungthai Connext
Krungthai SmartFX<span class="forcebreakline">คำถามที่พบบ่อยของ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่</span>
คำถามที่พบบ่อยของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
คำถามของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่